ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν στην «Κ»… 6.ΙV.1965

ΦΟΝΙΚΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ: Νέα ισχυρά σεισμική δόνησις έπληξε χθες την 5.14΄ πρωινήν την κεντρικήν και δυτικήν Πελοπόννησον. Ο αριθμός των νεκρών ανήλθεν εις 19 και των τραυματισθέντων υπερέβη τους 160, εκ των οποίων 33 σοβαρώς. Αι υλικαί ζημίαι είναι επίσης σημαντικαί. Δεκάδες χωρίων κατεστράφησαν και υπολογίζεται ότι 1.700 περίπου οικίαι κατέρρευσαν και 5.000 υπέστησαν σοβαράς ή μικροτέρας ζημίας. […] Η καταστροφή εχαρακτηρίσθη ως «συμφορά τοπική μεγάλης εκτάσεως» και οι πληγέντες νομοί Αρκαδίας, Μεσσηνίας και Ηλείας εκηρύχθησαν εις κατάστασιν εκτάκτου ανάγκης. […] Το Υπουργικόν Συμβούλιον συνεκλήθη εκτάκτως την μεσημβρίαν προς αντιμετώπισιν της καταστάσεως και ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος και η Βασίλισσα – Μήτηρ Φρειδερίκη […] μετέβησαν πρώτοι εις τον τόπον της καταστροφής, διά να απευθύνουν λόγους παραμυθίας προς τους δοκιμασθέντας.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Βερολίνον, 5.- Αι αρχαί της Ανατολικής Γερμανίας έκλεισαν σήμερον τον αυτοκινητόδρομον του Βερολίνου επί 3½ και πλέον ώρας και ούτω διέκοψαν τας συγκοινωνίας μεταξύ του Δυτικού Βερολίνου και της Δυτικής Γερμανίας με την δικαιολογίαν, ότι διεξάγονται γυμνάσια των ρωσικών και ανατολικογερμανικών δυνάμεων δυτικώς του Βερολίνου, που θα διαρκέσουν επί 5ήμερον. Περί την 13ην (τοπική ώραν) ηνοίχθη και πάλιν ο αυτοκινητόδρομος. […] Δυτικοί ενταύθα παρατηρηταί θεωρούν τας ενεργείας αυτάς των ρωσικών και ανατολικογερμανικών αρχών ως αντίδρασιν εναντίον της αποφασισθείσης υπό της Βόννης διά την προσεχή Τετάρτην [7 Απριλίου 1965] συνόδου της ομοσπονδιακής Βουλής εις το Δυτικόν Βερολίνον. Ως γνωστόν, η Ανατολική Γερμανία δεν αναγνωρίζει το Δυτικόν Βερολίνον ως τμήμα της Δυτικής Γερμανίας.

ΕΡΧΑΡΤ ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ: Εις Βόννην, ο καγκελλάριος Ερχαρτ εδέχθη περί την μεσημβρίαν τους πρεσβευτάς των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας και της Γαλλίας, μετά των οποίων συνωμίλησεν επί της καταστάσεως η οποία εδημιουργήθη εις το Βερολίνον.

ΟΥΛΜΠΡΙΧΤ – ΓΚΡΕΤΣΚΟ: Ο στρατάρχης Γκρέτσκο, ανώτατος στρατιωτικός διοικητής των Δυνάμεων των χωρών του Συμφώνου της Βαρσοβίας, ο οποίος έφθασεν εις Ανατολικόν Βερολίνον, εγένετο σήμερον δεκτός υπό του προέδρου του Κρατικού Συμβουλίου της Γερμανίας δρος Βάλτερ Ούλμπριχτ.