ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 7 και 8-ΙV-1965

ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ: Η επίθεσις της Κυβερνήσεως [Γεωργίου Παπανδρέου] εναντίον της Δικαιοσύνης, αστοχήσασα ως προς τον εισαγγελέα [του Αρείου Πάγου] κ. Κωνσταντίνον Κόλλιαν [ο οποίος είχε κατηγορηθεί διά παρέμβασιν εις την ανάκρισιν της υποθέσεως Λαμπράκη], εστράφη ήδη εναντίον της Ολομελείας του Αρείου Πάγου. Πράγματι, 19 βουλευταί της Ενώσεως Κέντρου, υποκινούμενοι από την Κυβέρνησιν, κατέθεσαν χθες [6 Απριλίου 1965] εις την Βουλήν ερώτησιν προς τον υπουργόν Δικαιοσύνης [Νικόλαον Μπακόπουλον] διότι ευρίσκουν «ασθενή και αβάσιμον» την αιτιολόγησιν της [ουσία αθωωτικής] αποφάσεως της Ολομελείας του Ανωτάτου Δικαστηρίου διά την υπόθεσιν του κ. Κόλλια. Εις την ερώτησιν προστίθεται ότι «διατυπούνται σκέψεις ότι το ανώτατον δικαστήριον δεν ήρθη εις το ύψος της αποστολής του» και ομιλεί περί της ανάγκης ερεύνης διά να εξακριβωθή εάν η απόφασις αποτελή ηθελημένην παράβασιν ή απλήν πλάνην εξ αμελείας. Τέλος, συνιστάται εις την Κυβέρνησιν –υπαγορεύσασαν την «ερώτησιν»– όπως λάβη νομοθετικά μέτρα εναντίον του κ. Κωνσταντίνου Κόλλια.

Ο ΔΣΑ: Παραλλήλως, το διοικητικόν συμβούλιον του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών απεφάσισε διά ψήφων 14 έναντι 3 όπως διατυπωθή η ευχή εις τον κ. Κόλλιαν να υποβάλη την παραίτησίν του «αποφευγομένου ούτω του περαιτέρω σάλου εις την Δικαιοσύνην».

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ: Η Εθνική Ενωσις Δικηγόρων εις ανακοίνωσίν της τονίζει ότι δεν επετρέπετο εις τον ΔΣΑ να επανέλθη επί του θέματος επί του οποίου είχεν απορριφθή, υπό του Συμβουλίου Επικρατείας, παρέμβασίς του και είχον αποβληθή οι εκπρόσωποί του από την δίκην. […] Ταύτα ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι, ως απεδείχθη, ο κ. Κόλλιας είχε δίκαιον συνιστών προ διετίας την ταχείαν περαίωσιν των ανακρίσεων δι’ έν αυτόφωρον έγκλημα [τον θανάσιμον τραυματισμόν του Λαμπράκη].

ΔΙΩΓΜΟΙ ΕΛΛΗΝΩΝ: Αγκυρα, 7.- Ο υπουργός Εσωτερικών κ. Ισμαήλ Χακκί Ακτογάν ομιλών ενώπιον της μικτής επιτροπής του προϋπολογισμού, ανέφερεν ότι εντός του έτους θα απελαθούν εκ Τουρκίας 1.312 και εντός του 1966, 152 Ελληνες υπήκοοι. Εκ των 12.592 Ελλήνων υπηκόων μέχρι στιγμής έχουν απελαθή 6.485.