ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 11-ΙV-1965

49-chronia-prin-amp-8230-11-iv-1965-2016941

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ναύπακτος, 10.- Ο αρχηγός της ΕΡΕ [Εθνική Ριζοσπαστική Ενωσις] κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος ήρχισε σήμερον το απόγευμα με επιτυχίαν, από την Ναύπακτον, την δευτέραν εξόρμησίν του προς διαφώτισιν του λαού της υπαίθρου. Ομιλών προς τους κατοίκους της Ναυπάκτου, ο κ. Κανελλόπουλος κατηγόρησε τον πρωθυπουργόν κ. Γεώργιον Παπανδρέου ότι δεν εδιδάχθη τίποτε από τον Δεκέμβριον του 1944 και ότι αφίνει τον κομμουνισμόν όχι μόνον να δρα, αλλά και να εκφοβίζη τον λαόν, ιδίως εις την ύπαιθρον. [Κατηγορώ τον κ. Παπανδρέου] «διότι αποφεύγει με κάθε τρόπον να συγκρουσθή με τον κομμουνισμόν, αντιμετωπίζων με θετικά μέτρα την απαράδεκτον εις τας δημοκρατίας μετωπικήν οργάνωσιν των “Λαμπράκηδων”».

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Ο πρωθυπουργός και υπουργός Παιδείας κ. Γεώργιος Παπανδρέου προέβη εις τας εξής δηλώσεις: «Η διά παντός αποβολή από το γυμνάσιον Ιωαννίνων δύο κομμουνιστών μαθητών αποτελεί παράδειγμα διά τον εκπαιδευτικόν κόσμον της χώρας, διδασκάλους και διδασκομένους. Η κομμουνιστική οργάνωσις «Λαμπράκη» δεν επιτρέπεται να εισδύη εις τα σχολεία. Αι κυρώσεις θα είναι σκληρόταται.» Η απόφασις περί αποβολής των δύο μαθητών ελήφθη κατόπιν της δημοσιεύσεως εις χθεσινήν εφημερίδα αποκαλυπτικής φωτογραφίας, εις την οποίαν εικονίζονται οι δύο μαθηταί προσφέροντες άνθη εις τον βουλευτήν της ΕΔΑ κ. Μίκην Θεοδωράκην.