ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 14-ΙV-1965

49-chronia-prin-amp-8230-14-iv-1965-2017728

«ΟΡΝΙΘΕΣ» ΚΟΥΝ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ: Οι «Ορνιθες» του Αριστοφάνους, σημειώνουν μεγάλην επιτυχίαν εις το Λονδίνον. Χθεσινόν τηλεγράφημα του Ρώυτερ αναφέρει τα εξής: «Ο ελληνικός θίασος του “Θεάτρου Τέχνης” εσημείωσε χθες την νύκτα δευτέραν επιτυχίαν ενώπιον του θεατρικού κοινού της βρετανικής πρωτευούσης κατά την επανεμφάνισίν του εις τους “Ορνιθας’’ του Αριστοφάνους, εγκαινιάσας την νέαν 15θήμερον θεατρικήν περίοδον του “Παγκοσμίου Θεάτρου”. Εγένοντο 10 αυλαίαι διά το ενθουσιώδες κοινόν, το οποίον εχειροκρότει την δημιουργίαν του Καρόλου Κουν εις το ενταύθα θέατρον “Ωλντουιτς”. Η μουσική υπόκρουσις ήτο του διακεκριμένου Ελληνος μουσικού Μάνου Χατζηδάκη. Η πριγκίπισσα Μαργαρίτα, αδελφή της Βασιλίσσης Ελισάβετ, και ο σύζυγός της λόρδος Σνόουντον, παρηκολούθησαν την παράστασιν. Επίσης παρευρίσκετο ο εν Λονδίνω Ελλην πρεσβευτής κ. Δημήτριος Νικολαρεΐζης μετά της συζύγου. [Σημ. “Φ”: Ο Νικολαρεΐζης, που διεδέχθη τον Σεφέρη στο Λονδίνο, ήταν λαμπρός δοκιμιογράφος ασχοληθείς με τον Κάλβο.] Το “Θέατρον Τέχνης” θα αναβιβάση διά πρώτην φοράν την σκηνοθετικήν δημιουργίαν του Καρόλου Κουν, τους “Πέρσας”, εις το ίδιον θέατρον “Ωλντουιτς” την 20ήν Απριλίου. […] Ο βρετανικός Τύπος […] παρατηρεί ότι η άψογος ερμηνεία του “Θεάτρου Τέχνης” ενεφάνισεν όλην την χάριν του έργου και κατόρθωσε να διατηρήση όλον το πνεύμα και την σάτιραν της αρχαίας κωμωδίας. […] Η “Γκάρντιαν” […] τονίζει ότι η χορογραφία [της Ζουζούς] Νικολούδη προσέδωσεν ένα δυναμικόν ρυθμόν εις την παράστασιν. Οι κριτικοί υπογραμμίζουν ωσαύτως την φαντασίαν, με την οποίαν εσχεδιάσθησαν τα κοστούμια και τα προσωπεία του έργου [Γιάννης Τσαρούχης].»