ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 25-ΙV-1965

49-chronia-prin-amp-8230-25-iv-1965-2019718

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΑΡΜΕΝΙΩΝ: Νέα Υόρκη, 24.- Ο αμερικανικός Τύπος δίδει ευρείαν δημοσιότητα εις τας τελουμένας σήμερον και αύριον επιμνημοσύνους δεήσεις και τελετάς των Αρμενίων εις όλην την Αμερικήν διά την πεντηκοστήν επέτειον της σφαγής ενός και ημίσεος εκατομμυρίου Αρμενίων το 1915 υπό των Τούρκων. Οι «Τάιμς της Νέας Υόρκης» αφιερώνουν και κύριον άρθρον, εις το οποίον τονίζουν ότι το αρμενικόν έθνος παντού του κόσμου αναπολεί το πλέον τραγικόν γεγονός της μακράς ιστορίας του, δηλαδή τας σφαγάς υπό των Τούρκων, αι οποίαι ήρχισαν την 24ην Απριλίου 1915. Υπογραμμίζουν επίσης ότι ο άλλοτε εις Τουρκίαν Αμερικανός πρεσβευτής Χένρυ Μόνταγκιου απεκάλεσε τας σφαγάς επεισόδιον το οποίον «εξ όσων μέχρι τούδε γνωρίζει είναι το πλέον φοβερόν εις την ιστορίαν». Αυτό, βεβαίως, τονίζουν οι «Τάιμς», ήτο προ του Χίτλερ. Πράγματι, οι Αρμένιοι παρομοιάζουν την ιδικήν των σφαγήν με την εξόντωσιν των Εβραίων υπό του Χίτλερ. Πόσους ακριβώς Αρμενίους έσφαξαν οι Τούρκοι ουδέποτε θα γνωσθή. Κατά αρμενικούς υπολογισμούς ο αριθμός ανέρχεται εις 21.000.000, ενώ ο Αγγλος ιστορικός Φίσερ υπολογίζει τους σφαγέντας εις 1.000.000. Είναι αληθώς φοβερόν αν και η σύγκρισις των τουρκικών θηριωδιών με τας χιτλερικάς της γενοκτονίας [των Εβραίων] δεν είναι απολύτως ορθή, διότι ο Χίτλερ εξώντωσε τους Εβραίους απλώς επί φυλετικών δεδομένων ενώ οι Τούρκοι εξώντωσαν τους Αρμενίους διότι τους εθεώρουν απειλήν κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ούτω ο κύριος παράγων του τουρκικού εγκλήματος είναι ο εθνικισμός με ελάχιστα στοιχεία φυλετικής διακρίσεως. Εις το ολοκαύτωμα εκείνο σημειωτέον απώλεσαν και αρκετοί Τούρκοι την ζωήν των.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ: Ο πρόεδρος της ΕΔΑ κ. Ι. Πασαλίδης επανέρχεται εις το πασχαλινόν του μήνυμα εις τα αιτήματα της αριστεράς διά την κατάργησιν των εκτάκτων μέτρων, την χορήγησιν γενικής αμνηστίας και την νομιμοποίησιν του ΚΚΕ.