ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 25-VΙ-1965

49-chronia-prin-amp-8230-25-vi-1965-2031333

ΡΗΞΙΣ ΕΔΑ ΚΑΙ Ε.Κ.: Εις αληθή εμφύλιον πόλεμον εξειλίχθη η χθεσινή πρώτη «οικογενειακή» συνεδρίασις της Βουλής μετά την αποχώρησιν της ΕΡΕ και των Προοδευτικών. Ο πρόεδρος της ΕΔΑ κ. Ιωάννης Πασαλίδης (φωτογραφία), αφού επανειλημμένως ετόνισεν ότι είναι ειλικρινής και λέγει την αλήθειαν, επέταξε κατά πρόσωπον του πρωθυπουργού κ. Γεωργίου Παπανδρέου την φράσιν: «Γνωρίζετε πώς ήλθατε εις την εξουσίαν. Ημείς σας ανεβάσαμε!..». Η οξύτης προεκλήθη ενώ ωμίλει ο υπουργός Προεδρίας κ. Δημήτριος Παπασπύρου, ο οποίος, κατά την συνήθειάν του, έπλεκε τον εγκώμιον του κ. πρωθυπουργού. Εις μίαν στιγμήν ο κ. Παπασπύρου είπεν ότι υπεύθυνος διά την άνοδον του στρατάρχου Παπάγου εις την εξουσίαν ήτο η ΕΔΑ, η οποία είχε τότε ρίψει το σύνθημα «Τι Παπάγος, τι Πλαστήρας». Η φράσις προεκάλεσε πανδαιμόνιον εις την αίθουσαν, αντεγκλήσεις, ύβρεις από όλας τας γωνίας της αιθούσης. [Σημ. «Φ»: Η μετριοπαθής αριστερά, τότε, δεν είχε ακόμη επικρίνει την ορθότητα του ζαχαριαδικού συνθήματος.] Και ο πρόεδρος της ΕΔΑ συνέχισε: «Θα ειπώ πράγματα που θα μετανοήσετε. Εις τας 13 Ιουλίου 1963 εκάλεσα τα μέλη της ΕΔΑ και τους είπα: Δεν ημπορούμε να γκρεμίσουμε μόνοι τον Καραμανλή. Πρέπει να εύρωμεν τρόπον και μεθόδους να φέρωμεν την Ενωσιν Κέντρου αυτοδύναμον». Και στρεφόμενος προς τον κ. Παπανδρέου, ο κ. Πασαλίδης είπεν: «Εμείς ουδέποτε σας πολεμήσαμεν. Αν σας πολεμούσαμεν δεν ξέρω τι θα γινόταν». Προκληθείς υπό του κ. πρωθυπουργού ο κ. Πασαλίδης να δηλώση εάν υπήρχε συμφωνία προ των εκλογών, ο κ. Πασαλίδης, αφού ήκουσε τας συμβουλάς του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΕΔΑ κ. Ηλία Ηλιού, εμετρίασε τον τόνον: «Δεν είπον διά συμφωνίαν. Είπον ότι ηθέλαμεν να έλθετε εις την εξουσίαν.»

ΚΥΡΚΟΣ ΚΑΤΑ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Ενώ ο κ. πρωθυπουργός απεχώρει της αιθούσης […] δεύτερον επεισόδιον εδημιουργήθη μετ’ ολίγον κατά την διάρκειαν της ομιλίας του βουλευτού της ΕΔΑ κ. Λ. Κύρκου. Ούτος απευθυνόμενος προς τον υπουργόν Αμύνης κ. Π. Γαρουφαλιάν εφώναξε: «Είσαι τοποτηρητής των Ανακτόρων. Η ιστορία θα γράψη ότι αρχηγός της Χούντας του 1965 υπήρξεν ο Γαρουφαλιάς.» Νέον πανδαιμόνιον. Ο κ. Γαρουφαλιάς ηκούσθη λέγων: «Είναι ανέντιμον και αθλία συκοφαντία. Δεν υπάρχει Χούντα. Υπάρχει μόνον καταχθόνιον σατανικόν σχέδιον ιδικής σας επινοήσεως. Εχετε μόνον τας βαρβαρότητας εναντίον του ελληνικού λαού και τίποτε άλλον.»