ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 1-VΙΙ-1965

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΑ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ: Τας νυκτερινάς ώρας εγνώσθη ότι ο πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπανδρέου ενημέρωσε τον Βασιλέα Κωνσταντίνον επί της αποφάσεώς του όπως απομακρύνη της Κυβερνήσεως τον υπουργόν Εθνικής Αμύνης κ. Πέτρον Γαρουφαλιάν και τον υφυπουργόν κ. Μιχαήλ Παπακωσταντίνου και όπως προβή και εις άλλας μεταβολάς εις την Κυβέρνησιν και την ηγεσίαν των ενόπλων δυνάμεων. Η απάντησις του Ανακτος δεν εγνώσθη. Εκ του κειμένου, όμως, της δηλώσεως, εις την οποίαν προέβη ο κ. πρωθυπουργός την 11ην νυκτερινήν συνάγεται ότι ο Βασιλεύς επεφυλάχθη να ανακοινώση προς τον κ. Γεώργιον Παπανδρέου τας σκέψεις του, ως προς τας μεταβολάς, κατά την πρώτην συνάντησίν των. Η δήλωσις του κ. Γεωργίου Παπανδρέου έχει ως εξής: «Ο κ. πρωθυπουργός, ερωτηθείς εις ποίας προσωπικάς μεταβολάς αποβλέπει τόσον εις την διεύθυνσιν του υπουργείου Εθνικής Αμύνης, όσον και εις την ηγεσίαν των ενόπλων δυνάμεων, απήντησεν ότι δεν πρόκειται να προβή εις ουδεμίαν ανακοίνωσιν, προ της επικοινωνίας του με τον Βασιλέα. Οσα τυχόν δημοσιεύονται σχετικώς δεν έχουν υπεύθυνον προέλευσιν.» Κατ’ άλλας εξηκριβωμένας πληροφορίας, ο κ. Γ. Παπανδρέου εξεδήλωσε την πρόθεσιν όπως αναλάβη προσωπικώς το υπουργείον Εθνικής Αμύνης […].

Ο κ. πρωθυπουργός προέτεινεν εις τον κ. Γαρουφαλιάν όπως του αναθέση το υπουργείον Εξωτερικών ή την διεύθυνσιν άλλου τομέως, της προτιμήσεως του υπουργού Εθνικής Αμύνης, αλλ’ ο κ. Γαρουφαλιάς απέκρουσε την πρότασιν. «Εάν κρίνετε ότι η παρουσία μου εις το υπουργείον Εθνικής Αμύνης είναι χρήσιμος, απήντησεν, έχει καλώς. Αλλως, η περαιτέρω συμμετοχή μου εις την Κυβέρνησιν δεν έχει νόημα.» Οι κ.κ. Γαρουφαλιάς και Παπακωνσταντίνου, ερωτηθέντες επί των πληροφοριών αυτών, απήντησαν ότι ουδέν γνωρίζουν επισήμως και ότι ουδείς τους ανεκοίνωσέ τι. Πέραν των ανωτέρω, ο κ. Γεώργιος Παπανδρέου […] προέβαλε έναντι των στελεχών και βουλευτών του την απειλήν περί προσφυγής εις εκλογάς και απηύθυνε προειδοποιήσεις» ότι δεν θα υπάρξουν ομαλαί εξελίξεις εις περίπτωσιν παραιτήσεώς του.

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – ΑΝΣΟΥΤΣ: Ο κ. πρωθυπουργός είχε σχετικήν συνομιλίαν, διαρκείας μιας και ημισείας ώρας, με τον Αμερικανόν επιτετραμμένον κ. Νόρμπερτ Ανσους.

ΑΝΣΟΥΤΣ – ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ: Ο υπουργός Εθνικής Αμύνης κ. Πέτρος Γαρουφαλιάς εδέχθη χθες τον σύμβουλον της εν Αθήναις αμερικανικής πρεσβείας κ. Ανσουτς, ο οποίος παρουσίασε τον νέον ναυτικόν ακόλουθον κ. Νταίηβις.