ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 3-VΙΙ-1965

ΚΡΙΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΟΚ: Παρίσιοι, 2.- Μετά την πρώτην συγκλονιστικήν εντύπωσιν, που προεκάλεσεν η είδησις περί του ναυαγίου των διαπραγματεύσεων μεταξύ των εξ εταίρων της Κοινής Αγοράς εις το θέμα της χρηματοδοτήσεως του προγράμματος της κοινής αγροτικής πολιτικής εις τας Βρυξέλλας, αρχίζουν να επικρατούν ήδη νηφαλιώτεραι σκέψεις και ελπίζεται, ότι τελικώς θα εξευρεθή συμβιβαστική λύσις γεφυρούσα το χάσμα, που εδημιουργήθη κυρίως μεταξύ Γαλλίας αφ’ ενός και των 5 εταίρων της αφ’ ετέρου. Πάντως, ουδεμία αμφιβολία υπάρχει ότι τα βαθύτερα αίτια της κρίσεως είναι πολιτικά και ότι αφορούν κυρίως το θέμα της πολιτικής ενώσεως της Ευρώπης. Οπωσδήποτε τα σημερινά σχόλια και αι αντιδράσεις εκ διαφόρων πλευρών αμέσως ή και εμμέσως ενδιαφερομένων ή και επηρεαζομένων εκ της κρίσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος υπογραμμίζουν ότι αι αποφάσεις της γαλλικής Κυβερνήσεως διά την αποχήν της Γαλλίας από οιασδήποτε μελλοντικάς συνόδους της ΕΟΚ δεν είναι δυνατόν και δεν πρέπει να είναι τελεσίδικος και ότι θάττον ή βράδιον η Γαλλία θα επανέλθη εις τους κόλπους της ΕΟΚ. Ο Γάλλος πρωθυπουργός κ. Ζωρζ Πομπιντού, σχολιάζων την κρίσιν της ΕΟΚ, εδήλωσε τα εξής: «Η Γαλλία δεν έχει πράξει τι εν προκειμένω διά να εντρέπεται. Την λύπην της μόνον εκφράζει διά την αποτυχίαν των διαπραγματεύσεων και συνάγει τα ιδικά της συμπεράσματα. Δύναμαι να σας διαβεβαιώσω ότι οιαισδήποτε και αν είναι αι συνέπειαι της αποτυχίας αυτής, η γαλλική γεωργία δεν θα είναι εκείνη που θα υποφέρη».

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ο υπουργός Οικονομικών κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης διετύπωσε την άποψιν ότι δεν είναι δυνατόν η Κυβέρνησις να ομιλή περί «εξυγιάνσεως» του στρατεύματος, χωρίς να εκκαθαρισθή και η υπόθεσις του «ΑΣΠΙΔΑ». Διότι, εις αντίθετον περίπτωσιν, αι κυβερνητικαί ενέργειαι θα ημπορούσαν να επικριθούν ως μεροληπτικαί και διαβληταί. Επιβάλλεται συνεπώς να τερματισθή το θέμα αυτό και αν υπάρχουν ευθύναι, ακόμη και υπουργών [Ανδρέας Παπανδρέου], να υποστούν ούτοι προσωπικώς και όχι η Κυβέρνησις ή η Ενωσις Κέντρου τας συνεπείας.