ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν στην «Κ» 6.VΙΙ.1965

«ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ή ΜΟΝΑΡΧΙΑ»: Ο πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπανδρέου επροχώρησε χθες κατά ένα ακόμη βήμα εις την προσπάθειάν του να επιβάλη εις τον Βασιλέα την αποδοχήν των εισηγήσεών του επί του πολιτικού και στρατιωτικού θέματος. Κρυπτόμενος όπισθεν της ανωνυμίας των «κυβερνητικών κύκλων» ηπείλησεν ότι, εις αντίθετον περίπτωσιν, θα επιμείνη διά την διεξαγωγήν εκλογών, κατά τας οποίας η Ενωσις Κέντρου θα θέση το ερώτημα: «Αληθής βασιλευομένη δημοκρατία ή μοναρχία». Αι ριπαί αυταί κατά του Στέμματος και η απειλή θέσεως καθεστωτικού ζητήματος επέτειναν την επικρατούσαν από ημερών εις την Ενωσιν Κέντρου, λόγω της εξελίξεως των θεμάτων Πέτρου Γαρουφαλιά και Ανδρέα Παπανδρέου, σύγχυσιν. Αντίδρασις επί των ανακοινώσεων των «κυβερνητικών κύκλων» δεν υπήρξεν ούτε από της πλευράς των βασικών κυβερνητικών παραγόντων, ούτε από πλευράς της εθνικής Αντιπολιτεύσεως. Το νέον τούτο στοιχείον πιστεύεται, όμως, ότι θα οδηγήση εις επίσπευσιν της εκκαθαρίσεως της καταστάσεως.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Εις μακράς δηλώσεις του ο αναπληρωτής υπουργός Συντονισμού κ. Ανδρέας Παπανδρέου, δίδων απάντησιν εις περικοπήν άρθρου κυβερνητικής εφημερίδος, η οποία τον χαρακτηρίζει ως «αχίλλειον πτέρναν» και ζητεί την άμεσον απομάκρυνσίν του από την Κυβέρνησιν […] επικρίνει την κυβερνητικήν εφημερίδα […] διότι χρησιμοποιεί ως επιχειρήματα, όχι τυχόν διαφωνίαν του προς τον πρόεδρον της Κυβερνήσεως ή την ακολουθουμένην υπό της Ενώσεως Κέντρου πολιτικήν, αλλά το ότι κατέστη ο κύριος στόχος επιθέσεων της Δεξιάς. Την άποψιν αυτήν ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου χαρακτηρίζει ως καινοφανή συνταγματικήν θεωρίαν, κατά την οποίαν την σύνθεσιν της Κυβερνήσεως δεν πρέπει να καθορίζη ο λαοπρόβλητος πρωθυπουργός, αλλά η εκάστοτε εύνοια ή ανοχή της μειοψηφίας. […].

Η ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ ετραγούδησε χθες ενώπιον της Βασιλίσσης Ελισάβετ την «Τόσκαν».

«ΤΡΩΑΔΕΣ» ΑΠΟ ΜΟΥΖΕΝΙΔΗ: Εις την Επίδαυρον εδόθη προχθές η τραγωδία «Τρωάδες» του Ευριπίδου.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ: «Ιστορία και Τραγωδία» (Εξ αφορμής της «Αντιγόνης»). Υπό του κ. Αγγέλου Γ. Προκοπίου.

ΕΠΙΦΥΛΛΙΣ: «Οι “Εφημερίδες” του Κοδρικά». Υπό του κ. Ερρίκου Χατζηανέστη.