ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 8-VΙΙ-1965

«Κ»: ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΟΝ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ:  (Από πρωτοσέλιδον κύριον άρθρον με τίτλον «Ο κύριος ένοχος».) «Θα έχει υπ’ όψιν του ο αναγνώστης της «Καθημερινής» και ο κ. πρόεδρος της Κυβερνήσεως […] με πόσην επιφυλακτικότητα και επί πόσον μακρόν χρόνον αντεμετωπίσαμεν τας καταγγελίας καθ’ άς ο [Ανδρέας Παπανδρέου] υπουργός Αναπληρωτής του Συντονισμού, βουλευτής Αχαΐας της Ενώσεως Κέντρου και, κυρίως, υιός και πολιτικός καθοδηγητής του κ. πρωθυπουργού, ενέχεται εις την υπόθεσιν […] Α.Σ.Π.Ι.Δ.Α. […] Τώρα, όμως, αι καταγγελίαι εμφανίζονται με την υπογραφήν του στρατηγού Γρίβα […]. Η καταγγελία του κ. Γρίβα είναι όντως βαρυτάτη. Και είναι τριπλή: Καταγγέλλει ενοχήν του υιού του προέδρου της Κυβερνήσεως, Καταγγέλλει ότι εζήτησεν από τον πρόεδρον της Κυβερνήσεως προσωπικώς την απομάκρυνσιν εκ Κύπρου των συνωμοτών αξιωματικών […] και καταγγέλλει, ακόμη, ότι ουδέν έπραξεν ο κ. πρόεδρος της Κυβερνήσεως. Αντιθέτως, ενώ ετέλει εν γνώσει των ανωτέρω, ο κ. Γεώργιος Παπανδρέου επανέφερε τον υιόν του εις την Κυβέρνησιν και εσκέφθη, μάλιστα, να του αναθέση το υπουργείον Εθνικής Αμύνης, το οποίον επιμόνως εζήτει. Υφίσταται, συνεπώς, ενοχή – το ολιγώτερον: έγκυρος καταγγελία περί ενοχής του υιού του πρωθυπουργού. […] Η ευθύνη, συνεπώς, διά την βαρυτάτην πράξιν εθνικής προδοσίας την οποίαν καταγγέλλει ο στρατηγός Γρίβας τοποθετείται ολόκληρος επί των ώμων του προέδρου της Κυβερνήσεως. […] Οχι μόνον την ανάληψιν της ανωτάτης ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων, διά της αναθέσεως εις αυτόν του υπουργείου Εθνικής Αμύνης δύναται να αξιοί, αλλ’ ούτε και να παραμείνη επί μακρόν πρόεδρος της Κυβερνήσεως πρέπει να ελπίζη. […] Να του ζητήση ο Βασιλεύς να παραιτηθή».