ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν στην «Κ» 14.VΙΙ.1965

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕ ΔΙΩΞΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ:  (Από κύριον άρθρον της «Κ».) «Ο υπουργός της Εθνικής Αμύνης κ. Πέτρος Γαρουφαλιάς έλυσε χθες την εσπέραν την σιωπήν του, διά μιάς καταγγελίας, συνοδευομένης από αποδεικτικά στοιχεία, ανάλογος της οποίας δεν υπάρχει εις την πολιτικήν ιστορίαν της Ελλάδος – ούτε οιουδήποτε κράτους της ευρωπαϊκής ηπείρου. Ο υπουργός της Εθνικής Αμύνης […] καταγγέλλει τον πρόεδρον της Κυβερνήσεως διά τέσσαρας βαρυτάτης σημασίας πράξεις: Οτι επεδίωξε να παραδώση τας ενόπλους δυνάμεις εις τον κομματισμόν· ότι διηυκόλυνε την διείσδυσιν του κομμουνισμού εις αυτάς· ότι ενεθάρρυνε τους αξιωματικούς υπό την ηγεσίαν των οποίων συνεστήθη η επαναστατική οργάνωσις Α.Σ.Π.Ι.Δ.Α.· ότι απεπειράθη να επηρεάση το έργον της ανακρίσεως προς χάριν των ενόχων· και, τέλος, ότι διά να επιτύχη την συγκάλυψιν των ενόχων και διά να επιτύχη εις την προσπάθειάν του της διαλύσεως των ενόπλων δυνάμεων ζητεί ν’ αναλάβη ο ίδιος την διεύθυνσιν του υπουργείου Εθνικής Αμύνης. […] Το σύνολον των πράξεων τούτων […] του κ. Γ. Παπανδρέου, ο υπουργός του, της Εθνικής Αμύνης, ο επί δεκαετίας συνεργάτης του, χαρακτηρίζει “ΠΡΟΔΟΤΙΚΗΝ”. […] Ο κ. Γ. Παπανδρέου δεν είναι δυνατόν να αναλάβη την διεύθυνσιν των ενόπλων δυνάμεων. Αλλ’ ούτε πρωθυπουργός δύναται να παραμείνη. Το θέμα ευρίσκεται πλέον εις χείρας του νέου Ανδρός, ο οποίος εκφράζει την υπερτάτην αρχήν του έθνους. Ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος οφείλει να εξαγάγη τα συμπεράσματά του. […].»

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: « […] Η κατάστασις πρέπει τάχιστα να εκκαθαρισθή. Και να εκκαθαρισθή ριζικώς.»

ΧΕΡΜΑΝ ΚΑΟΥΦΦΜΑΝΝ: Απεβίωσε προχθές εις ηλικίαν 75 ετών και εκηδεύθη ο Χέρμαν Κάουφφμανν, ο γνωστός βιβλιοπώλης, εις τον οποίον η ξένη λογοτεχνία οφείλει πολλά διά την διάδοσιν του ξένου βιβλίου εις την Ελλάδα. Αλλά και οι Αθηναίοι βιβλιόφιλοι εύρισκαν πάντοτε εις τον αποβιώσαντα βιβλιοπώλην πρόθυμον συνεργάτην εις τας μελέτας και τα φιλολογικά των ενδιαφέροντα.

ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΣ ΚΑΤΑ ΜΙΝΩΤΗ: «Περί τον “Αγαμέμνονα”. Η παράλογος σιωπή της Κλυταιμνήστρας (ή αι ελλιπείς μελέται ενός σκηνοθέτου)». Σημειώσεις του κ. Αιμ. [ιλίου] Χ. [ουρμουζίου].