ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 18-VII-1965

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου, εις χθεσινήν συνέντευξίν του προς τους εν Αθήναις ξένους ανταποκριτάς, αφού επανέλαβε και πάλιν ότι δεν έχει ανάμειξιν εις τον «ΑΣΠΙΔΑ», είπε προς αυτούς ότι εάν διατηρούν αμφιβολίας περί της γνώμης του λαού [διά την αποστασίαν και την Κυβέρνησιν Νόβα] δεν είχον παρά να παρακολουθήσουν τας προχθεσινάς διαδηλώσεις. Και προσέθεσε: «Να ιδήτε τι έγινε χθες, τι θα γίνη απόψε και αύριον… Ο ελληνικός λαός διήλθε τον Ρουβίκωνα και είναι κύριος της τύχης του.» Ερωτηθείς διατί δεν συνιστά να αποφευχθούν αι ταραχαί, απήντησεν ότι, το τελευταίον πράγμα, το οποίον θα έκαμε, θα ήτο να συστήση εις τον λαόν να δέχεται την παραβίασιν των ελευθεριών του και να μη μάχεται δι’ αυτάς. Ελπίζει, προσέθεσεν, ότι αι εκδηλώσεις αποδοκιμασίας θα γίνουν με ειρηνικά μέσα -όπως συνέστησεν ο κ. Γεώργιος Παπανδρέου- αλλ’ αν η αστυνομία εξακολουθήση να χρησιμοποιεί «κτηνώδεις» μεθόδους, η αύριον ημπορεί να αποβή εκρηκτική. Θα ήτο εσφαλμένον, προσέθεσεν, εάν ενόμιζε κανείς ότι είμεθα εις θέσιν να ελέγξωμεν τους διαδηλωτάς. «Ο λαός θα μας ξεπερνούσε και, εάν τους απεδοκιμάζαμεν, θα καθιστάμεθα και ημείς στόχος των αποδοκιμασιών.» Ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου […] είπεν ακόμη ότι η κρίσις αυτή, η οποία ήρχισε «φαιδρά», ημπορεί να εξελιχθή εις τραγωδίαν. […]

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΟΠΕΙ ΟΙ ΓΕΦΥΡΕΣ: Ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου ωμίλησε περί ανωμαλιών και περί αναμίξεως των Ανακτόρων εις την πολιτικήν, παρετήρησεν ότι είναι καιρός ακόμη να λησμονηθούν τα σφάλματα και ότι δεν έχουν αποκοπή αι γέφυραι. Ο Βασιλεύς, ισχυρίσθη, έχει πολύ κακούς συμβούλους. Αλλά μία προσέγγισίς του με τον κ. Γεώργιον Παπανδρέου είναι εισέτι δυνατή, παρά τας επιστολάς, λόγω της κρισιμότητος των σημερινών προβλημάτων, ενώπιον των οποίων πρέπει να τεθούν κατά μέρος και ζητήματα προσωπικών σχέσεων και θέματα γοήτρου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΤΩΝ:  […] Οι συλληφθέντες κατά τα προχθεσινά επεισόδια είναι οι: Ε. Ζ. […], ετών 30, οικοδόμος, Δ. Κ. […], ετών 32, εργάτης, Δ. Λ. […], ετών 29, μεταφορεύς, Ν. Γ. […], ετών 32, οικοδόμος, Δ. Π. […], ετών 23, ιδιωτικός υπάλληλος, Α. Δ. […], ετών 18, μεταφορεύς, Γ. Φ. […], ετών 39, εργολάβος, Α. Κ. […], ετών 31, πρεσσαδόρος και Ε. Α. […], ετών 19, ηλεκτρολόγος.