ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 18-VII-1965

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ: Ο μέχρι προχθές ασκών καθήκοντα διευθυντού της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΚΥΠ), υποδιευθυντής αυτής συνταγματάρχης κ. Αναγνωστόπουλος, συνελήφθη και προεφυλακίσθη ως ενεχόμενος εις την αποκαλυφθείσαν τας πρώτας πρωινάς ώρας χθες νέαν συνωμοσίαν της ΚΥΠ. Μετά του υποδιευθυντού της ΚΥΠ συνελήφθησαν επίσης ο αντισυνταγματάρχης Σισμάνης και οι λοχαγοί Θεοδώρου και Τόμπρας. Εξ όλων των συγκεντρωθέντων μέχρι στιγμής στοιχείων, η νέα συνωμοσία της ΚΥΠ της υποκλοπής και παρακολουθήσεως τηλεφωνικών συνδιαλέξεων πολιτικών και στρατιωτικών προσωπικοτήτων, (από διαμέρισμα της πολυκατοικίας Πατησίων 95) έχει προσλάβει τεραστίας διαστάσεις. […] Η Γενική Ασφάλεια ενετόπισεν και ανεκάλυψε και δεύτερον πλήρες συγκρότημα υποκλοπής τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, πραγματοποιήσασα αιφνιδιαστικήν έρευναν εις οικίαν εις την περιοχήν Μουσείου, χθες ολίγον προ μεσημβρίας. Βραδύτερον ανεκαλύφθη και τρίτον συγκρότημα εντός του κτιρίου της Βουλής. […] Και τα δίκτυα αυτά είχεν εγκαταστήσει η ΚΥΠ. Αι έφοδοι εγένοντο παρουσία εισαγγελέως.

ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ: Αι δυναμικαί εκδηλώσεις [εναντίον της αποστασίας και της Κυβερνήσεως Νόβα], αι οποίαι εθεωρούντο ως ένδειξις πολιτικής αδυναμίας, ήρχισαν από προχθές, με την κινητοποίησιν ομάδων κομμουνιστών και επικουρικώς και «ευγενών νέων» [της Ενώσεως Κέντρου] εις το κέντρον των Αθηνών και ανεμένετο να συναχισθούν την νύκτα χθες και κατά τας αμέσως προσεχείς ημέρας.

«ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΕΩΣ»: [Αι δυναμικαί εκδηλώσεις] θα συνεχισθούν επίσης εντονώτεραι εις τας επαρχίας, μετά την δοθείσαν χθες υπό του κ. Γεωργίου Παπανδρέου εντολήν προς τους φίλους του βουλευτάς να μεταβούν εις τας περιφερείας των και να ηγηθούν ειρηνικών εκδηλώσεων του λαού, «εντός των ορίων της νομιμότητος και της τάξεως».

ΠΕΡΙ ΚΚΕ: Κατά τας πληροφορίας των αστυνομικών το ΚΚΕ είχε διαβλέψει προ της παρελθούσης Τετάρτης [14 Ιουλίου 1965] την πτώσιν της Κυβερνήσεως Παπανδρέου και από της εσπέρας της Τετάρτης διέταξε και ετέθη εις κίνησιν ο παράνομος μηχανισμός του ΚΚΕ.