ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 24-VII-1965

ΓΕΦΥΡΑΙ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Αντιληφθείς τας δυσμενείς αντιδράσεις των συντηρητικών οπαδών του Κέντρου, εξ αιτίας των τελευταίων οχλοκρατικών εκδηλώσεων, ο κ. Γεώργιος Παπανδρέου ενεφάνισε, κατά την χθεσινήν συνέντευξίν του, προς τους ξένους ανταποκριτάς, σημαντικήν υποχώρησιν εκ των προσφάτων θέσεών του. Προβαίνων εις κατηγορηματικήν δήλωσιν ότι ο Βασιλεύς πιστεύει εις τας αρχάς της Βασιλευμένης Δημοκρατίας, διεκήρυξε συγχρόνως ότι αι αναφερόμεναι εις την διαφωνίαν επιστολαί δεν εδημιούργησαν αγεφύρωτον χάσμα μεταξύ του Ανακτος και αυτού.

ΚΗΔΕΙΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ: Ο αρχηγός της Ενώσεως Κέντρου κ. Γεώργιος Παπανδρέου, εκμεταλλευόμενος κατά το κομμουνιστικόν σύστημα την κηδείαν του φοιτητού Σωτ. Πέτρουλα διά τον θάνατον του οποίου κατηγορήθη υπό του προέδρου της Κυβερνήσεως κ. Γεωργίου Αθανασιάδη – Νόβα ως ηθικός αυτουργός, επευφημήθη υπό των 20-25 χιλιάδων κομμουνιστών και ελαχίστων οπαδών της Ενώσεως Κέντρου, κατά την χθεσινήν προσέλευσίν του εις την Μητρόπολιν. Η κηδεία του φονευθέντος τυχαίως κατά τας οχλοκρατικάς εκδηλώσεις της παρελθούσης Τετάρτης [21 Ιουλίου 1965] φοιτητού ωργανώθη υπό της ΕΔΑ κατά τα γνωστά κομμουνιστικά πρότυπα της προδεκεμβριανής περιόδου του 1944, αλλ’ από πλευράς προσελεύσεως «αγανακτισμένων δημοκρατικών πολιτών» δεν υπήρξεν επιτυχής. […] Αλλά αν εις την εμφάνισιν «μεγάλου πλήθους» η ΕΔΑ απέτυχεν, επέτυχεν όμως και πάλιν να επιδείξη έναντι του κράτους την επιβολήν της επί των μαζών της, όπως είχεν πράξει κατά την κηδείαν Λαμπράκη. […] Οπως είχεν υποσχεθή η ΕΔΑ, η τάξις ετηρήθη. Η αστυνομία, κατόπιν της παρακλήσεως της αριστεράς, ουδόλως ανεμίχθη, αλλά ούτε και παρέστη ανάγκη. [Σημ. «Φ»: Εχει αναφερθεί ότι η ηγεσία της ΕΔΑ επικρίθηκε από τους «σκληρούς» γιατί δεν εκμεταλλεύθηκε το γεγονός ότι εκείνη την ημέρα «η εξουσία βρισκόταν στον δρόμο».]