ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν στην «Κ» …3.VΙΙΙ.1965

ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ: Παρουσίασις των προγραμματικών δηλώσεων της Κυβερνήσεως Γεωργίου Αθανασιάδου-Νόβα. Εις το βήμα ο υπουργός Εξωτερικών Γ. Μελάς. […] Εν συνεχεία ανέγνωσεν επιστολήν της συζύγου [Μάργκαρετ] του τέως αναπληρωτού υπουργού Συντονισμού Ανδρέα Παπανδρέου προς την σύζυγον του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Τζόνσον, του αντιπροέδρου Χάμφρεϋ και του υπουργού Εξωτερικών Ρασκ. Εις το σημείον αυτό οι βουλευταί κ.κ. Μ. Λαζαρίδης και Γ. Καραγκιόζης της Ενώσεως Κέντρου όρθιοι χειρονομούν και υβρίζουν την Κυβέρνησιν. Ο κ. Λαζαρίδης, μάλιστα, ηκούσθη αποκαλών τον ρήτορα άνανδρον.

Γ. Μελάς: Κύριε Λαζαρίδη, εγώ υπηρέτησα την χώραν και σεις την σφαγήν. Αλλά θα ακούσετε και διά τον σύζυγον της κ. Μάργκαρετ, της μάστιγος αυτής που ενέσκηψεν εκ Καλιφορνίας.

Γ. Καραγκιόζης: Ομιλεί μη ακουόμενος.

Γ. Μελάς: Αφήστε τα καραγκιοζιλίκια κ. Καραγκιόζη. Εις το σημείον αυτό ο κ. Καραγκιόζης εγείρεται εκ της θέσεώς του και κατευθύνεται κινών απειλητικώς την χείραν και κραυγάζων προς το βήμα ενώ ο κ. Λ. Παπαδόπουλος της Ενώσεως Κέντρου διά χειρονομιών τον προτρέπει εις επίθεσιν κατά του ρήτορος. Αξιωματικός της Χωροφυλακής, όμως, ανακόπτει την πορείαν του κ. Καραγκιόζη προς το βήμα. Ο κ. Καραγκιόζης εκτός εαυτού συνεχίζει να απευθύνη απειλάς προς τον επί του βήματος υπουργόν κ. Γ. Μελάν ο οποίος, εκνευρισθείς, κατευθύνεται προς τον εμποδιζόμενον να τον πλησιάση βουλευτήν της Ενώσεως Κέντρου. Ο υπουργός Συντονισμού κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος εν τω μεταξύ είχεν εγερθή εκ της θέσεώς του και είχε πλησιάσει τον κ. Μελάν, τον παρακαλεί να επιστρέψη εις το βήμα και να συνεχίση την αγόρευσίν του. Εις το σημείον αυτό εγείρονται εκ των εδωλίων των όλοι σχεδόν οι ευρισκόμενοι εις την αίθουσαν βουλευταί της Ε.Κ. […] και καταλαμβάνουν τον χώρον προ των γραφείων των στενογράφων κραυγάζοντες και απειλούντες τον κ. υπουργόν των Εξωτερικών. […] Ο κ. Γ. Λαζαρίδης […] πατών επί των καλυμμάτων των βουλευτικών εδωλίων θεάται εκσφενδονίζων μάζαν χάρτου κατά του κ. Μελά. Ο κ. Τόλμποτ Κεφαλληνός […] αποσπά κάθισμα εκ του γραφείου των στενογράφων με το οποίον επιδεικτικώς σημαδεύει τον επί του βήματος υπουργόν. Ανησυχήσας ο αρχηγός της ΕΡΕ κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος επεμβαίνει και συγκρατεί τον κ. Κεφαλληνόν. Εις το σημείον αυτό ο προεδρεύων κ. Εμμανουήλ Μπακλατζής διακόπτει την συνεδρίασιν επί πεντάλεπτον.