ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 31-VII, 1-VIII-1965

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΝΤΗΡΗΣ: Ο σκηνοθέτης κ. Δ. Ροντήρης έδωσε χθες [30 Ιουλίου 1964] συνέντευξιν Τύπου, κατά την οποίαν ανεκοίνωσε την οριστικήν συμμετοχήν του θιάσου του εις το Φεστιβάλ Αθηνών, όπου θα παρουσιάση τας τραγωδίας «Ηλέκτραν» και «Μήδειαν» ως και τα των εμφανίσεών του εις την Επίδαυρον, όπου θα παίξη την «Ηλέκτραν» και τον «Ιππόλυτον». […] Αναφερόμενος εις τας παραστάσεις του θιάσου του [«Πειραϊκόν Θέατρον»] εις την Επίδαυρον, είπεν ότι […] του δίδουν την ευκαιρίαν να τιμήση την μνήμην του μεγάλου Ελληνος αρχιμουσικού και συνθέτου Δημήτρη Μητροπούλου, παλαιού συνεργάτου του, την μουσικήν σύνθεσιν του οποίου χρησιμοποιεί εις τον «Ιππόλυτον». Με τον Μητρόπουλον ο κ. Ροντήρης είχεν αναβιβάσει το 1938 εις την Επίδαυρον την «Ηλέκτραν», παρουσία μεγάλου αριθμού θεατών. […] Ομιλών ο κ. Ροντήρης διά την υπ’ αυτού διδασκαλίαν έργων των Ελλήνων κλασσικών, είπεν ότι προσπαθεί να δώση την ουσίαν της τραγωδίας κατά τρόπον που να γίνεται κατανοητή υπό του κοινού. Απαραίτητα στοιχεία της εργασίας του είναι η επιδίωξις εκφράσεως του ανθρωπίνου στοιχείου, η διατήρησις του θρησκευτικού στοιχείου και η έκφρασις του λυρικού στοιχείου της τραγωδίας. […] Τον ρόλον της Ηλέκτρας και της Μήδειας εις το Ηρώδειον θα ερμηνεύση η κ. Ασπασία Παπαθανασίου. Τον Ιππόλυτον ο κ. Αλέκος Αλεξανδράκης, όπως και το 1954. (Στη φωτογραφία, η κ. Παπαθανασίου ως Ηλέκτρα.)

ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ: Ο θίασος του κ. Κ. Κουν [Θέατρο Τέχνης] συνεχίζει την ανά την Ελλάδα περιοδείαν του, εμφανίζεται κατά την αρχομένην εβδομάδα εις Σπάρτην, Τρίπολιν και Πάτρας με «Ορνιθες» και «Πέρσας».