ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν…1-VIII-1965

ΔΗΜΕΓΕΡΤΗΣ ΚΑΙ ΒΙΑΣΤΗΣ:  (Από κύριον άρθρον της «Κ» υπό τον τίτλον «Εθνικός κίνδυνος».) « […] Ο Γεώργιος Παπανδρέου αντιπροσωπεύει σήμερον τον σοβαρώτερον εθνικόν κίνδυνον από όσους εγνώρισεν ο τόπος κατά την τελευταίαν εικοσιπενταετίαν… […] Ο κ. Γεώργιος Παπανδρέου διέγραψε μίαν πολιτικήν τροχιάν η οποία συνοψίζει τον πολυκύμαντον πολιτικόν του βίον, αλλά και προτείνεται ως το αποκόρυφον μιάς φαυλότητος σκέψεως και μεθόδων που θα έπρεπε να χρησιμοποιήται από τους διδασκάλους της πολιτικής αγωγής ως υπόδειγμα ακραίου καταντήματος που χαρακτηρίζει την εσχάτην έκπτωσιν της πολιτικής αξιοπρεπείας. […] Υποκινεί και ενθαρρύνει πάσαν αθλιότητα εν ονόματι της ανενδότου δημοκρατίας. […] Εις ουδεμίαν περίοδον της ελληνικής πολιτικής ζωής διεπιστώθη τόση έκπτωσις ηγετικής αξιοπρεπείας και ευθύνης. Αλλά δεν περιωρίσθη εις τον ρόλον του δημεγέρτου ο κ. Παπανδρέου. Απέναντι των ανθρώπων του κόμματός του συμπεριφέρεται ως βιαστής και ως δεσπότης ανεξέλεγκτος. […] Οταν θα έλθη η στιγμή κατά την οποίαν αι επευφημίαι θα κοπάσουν και αι ιαχαί θα ευρίσκουν απροθύμους τους λάρυγγας, ο κ. Γεώργιος Παπανδρέου θα έχη αποθάνει πολιτικώς. Και θα έχη λησμονηθή τάχιστα εάν δεν προφθάση να κάμη μέγα κακόν εις την πατρίδα του. Αλλως, οι άνθρωποι αυτού του τόπου θα τον ενθυμούνται επί πολύ, διά να τον καταρώνται…».

ΠΛΥΤΑΣ ΕΚΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ: Δημοτικοί σύμβουλοι Αθηναίων προσκείμενοι εις την ΕΡΕ εξέφρασαν την έκπληξιν και την θλίψιν και αγανάκτησίν των, διότι ο δήμαρχος κ. Γεώργιος Πλυτάς, εξ αφορμής δηλώσεως ενός δημοτικού συμβούλου της Ενώσεως Κέντρου, περιέπεσεν εις το ατόπημα της πολιτικολογίας υπέρ του κ. Γεωργίου Παπανδρέου. […] Ο κ. Πλυτάς επέλεξε την στιγμήν κατά την οποίαν η πρωτεύουσα υφίσταται τα πάνδεινα από τας παπανδρεϊκής εμπνεύσεως οχλοκρατικάς εκδηλώσεις διά να επαναλάβη ευχαριστίας προς τον τέως πρωθυπουργόν διά την ανύπαρκτον βοήθειαν προς τον Δήμον Αθηναίων, διά το σημερινόν κατάντημα του οποίου ευθύνεται κυρίως η προηγουμένη Κυβέρνησις.