ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πριν… 6-VIII-1965

ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ Ή ΕΚΛΟΓΑΙ: Ο μηχανισμός της συνταγματικής διαδικασίας ετέθη από της πρωίας χθες εις λειτουργίαν προς επίλυσιν της κυβερνητικής κρίσεως μετά την άρνησιν της πλειοψηφίας της Βουλής όπως παράσχη ψήφον εμπιστοσύνης εις την Κυβέρνησιν του κ. Γεωργίου Αθανασιάδου – Νόβα. Ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος εδέχθη χθες τον πρωθυπουργόν ο οποίος υπέβαλε την παραίτησιν της Κυβέρνήσεως […]. Εν συνεχεία εγένοντο δεκτοί εις ακρόασιν ο προεδρεύων αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Εμμανουήλ Μπακλατζής, ο οποίος ανέφερε την διαμορφωθείσαν δύναμιν των εν τη Βουλή κομμάτων και οι πολιτικοί αρχηγοί κ.κ. Γεώργιος Παπανδρέου [Ενωσις Κέντρου] και Παναγιώτης Κανελλόπουλος [Εθνική Ριζοσπαστική Ενωσις].  Εξερχόμενος των Ανακτόρων ο κ. Παπανδρέου είπεν ότι εζήτησεν όπως του ανατεθή η εντολή, ως αρχηγού της πλειοψηφίας της Βουλής. […] Εις περίπτωσιν, κατά την οποίαν δεν θα εγίνετο αποδεκτόν, ο κ. Παπανδρέου είπεν ότι εζήτησε τον σχηματισμόν υπηρεσιακής Κυβερνήσεως προς διεξαγωγήν τιμίων εκλογών, εντός των συνταγματικών προθεσμιών.

Εξερχόμενος ο κ. Κανελλόπουλος εδήλωσεν ότι εισηγήθη εις τον Βασιλέα […] ότι πρέπει να αναληφθή προσπάθεια προσπάθεια νέου κυβερνητικού σχήματος εκ της παρούσης Βουλής. Αν κι΄αυτή η προσπάθεια δεν ευοδωθή, εισηγήθη τον σχηματισμόν υπηρεσιακής Κυβερνήσεως, προς διεξαγωγήν εκλογών, εντός των συνταγματικών προθεσμιών, εφ' όσον εξασφαλισθή ελευθερία εκφράσεως.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ: Οι εκπρόσωποι των ανωτάτων πνευματικών ιδρυμάτων της χώρας με επί κεφαλής τον προεδρεύοντα της Ακαδημίας Αθηνών κ. Ι. Ξανθάκην εγένοντο χθες την 10.30 π.μ. Δεκτοί από τον Βασιλέα, προς τον οποίον και υπέβαλον υπό μορφήν υπομνήματος έκκλησιν προς ταχείαν εξομάλυνσιν της πολιτικής κρίσεως. […] Μετά […] επεσκέφθησαν αλληλοδιαδόχως τους πολιτικούς αρχηγούς κ.κ. Γ. Παπανδρέου, Π. Κανελλόπουλον, Σπ. Μαρκεζίνην και Ι. Πασαλίδην […].

ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΛΙΝΑΣ: Λονδίνον, 5.- Εις δραματικόν αγώνα έχει αποδυθή η Αγγλία διά να διατηρήση την σταθερότητα της στερλίνας, η οποία σήμερον υπέστη και νέαν μείωσιν έναντι του δολλαρίου.

ΕΠΙΦΥΛΛΙΣ: «Το διανοητικό και το πνευματικό στοιχείο στην ποίηση». Υπό του κ. Γ.[ιώργου] Θέμελη. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΝΤΗΡΗΣ: Ο σκηνοθέτης κ. Δ. Ροντήρης έδωσε χθες συνέντευξιν Τύπου, κατά την οποίαν ανεκοίνωσε την οριστικήν συμμετοχήν του θιάσου του εις το Φεστιβάλ Αθηνών, όπου θα παρουσιάση τας τραγωδίας «Ηλέκτραν» και «Μήδειαν» ως και τα των εμφανίσεών του εις την Επίδαυρον, όπου θα παίξη την «Ηλέκτραν» και τον «Ιππόλυτον». […] Αναφερόμενος εις τας παραστάσεις του θιάσου του [«Πειραϊκόν Θέατρον»] εις την Επίδαυρον, είπεν ότι […] του δίδουν την ευκαιρίαν να τιμήση την μνήμην του μεγάλου Ελληνος αρχιμουσικού και συνθέτου Δημήτρη Μητροπούλου, παλαιού συνεργάτου του, την μουσικήν σύνθεσιν του οποίου χρησιμοποιεί εις τον «Ιππόλυτον». Με τον Μητρόπουλον ο κ. Ροντήρης είχεν αναβιβάσει το 1938 εις την Επίδαυρον την «Ηλέκτραν», παρουσία μεγάλου αριθμού θεατών. […] Ομιλών ο κ. Ροντήρης διά την υπ' αυτού διδασκαλίαν έργων των Ελλήνων κλασσικών, είπεν ότι προσπαθεί να δώση την ουσίαν της τραγωδίας κατά τρόπον που να γίνεται κατανοητή υπό του κοινού. Απαραίτητα στοιχεία της εργασίας του είναι η επιδίωξις εκφράσε4ως του ανθρωπίνου στοιχείου, η διατήρησις του θρησκευτικού στοιχείου και η έκφρασις του λυρικού στοιχείου της τραγωδίας. […] Τον ρόλον της Ηλέκτρας και της Μήδειας εις το Ηρώδειον θα ερμηνεύση η κ. Ασπασία Παπαθανασίου. Τον Ιππόλυτον ο κ. Αλέκος Αλεξανδράκης, όπως και το 1954. (Στη φωτογραφία η κ. Παπαθανασίου ως Ηλέκτρα.)