ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 8-VIII-1965

ΤΑΪΜΣ: ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ: Λονδίνον, 7.- Η εφημερίς «Τάιμς» εις σημερινόν της άρθρον σχετικόν με την παρούσαν πολιτικήν κρίσιν εις την Ελλάδα, γράφει, μεταξύ άλλων:

«Ο ελληνικός λαός ενδέχεται να αντιλαμβάνεται ότι η πραγματική σημασία των τελευταίων αυτών τριών εβδομάδων δεν ευρίσκεται εις όσα συνέβησαν εντός του Κοινοβουλίου, αλλά εις τα εκτός αυτού γεγονότα. Παρ’ όλον ότι τα πλήθη των διαδηλωτών ενδέχεται να μην επεσφράγησαν αυτά την τύχην της Κυβερνήσεως Νόβα, πείθοντα τους βουλευτάς να ψηφίσουν εναντίον της, αυτός ήτο ο επιδιωκόμενος σκοπός των και θεωρούν την πτώσιν της ως νίκην των. Η “δημοκρατία” και η “ελευθερία” -συνεχίζουν οι «Τάιμς»- αποτελούν ισχυρά συνθήματα. Το κακόν όμως είναι ότι εις την πρόσφατον κρίσιν τα συνθήματα αυτά εχρησιμοποιήθησαν και απετέλεσαν αντικείμενον εκμεταλλεύσεως υπό της άκρας αριστεράς. Δεν υπάρχει αμφιβολία -γράφουν περαιτέρω οι «Τάιμς», ότι ο κ. Παπανδρέου θεωρεί εαυτόν ικανόν προς έλεγχον των εθελοντών αυτών συμμάχων του και καθώς το κόμμα του περιλαμβάνει εκπροσώπους των βενιζελικών και δημοκρατικών παραδόσεων, η ιδέα μιας συγκρούσεως μετά των Ανακτόρων δυνατόν να μην είναι “μη ευπρόσδεκτος”. Αλλά πολύ περισσότερα φαίνεται ότι τελούν υπό αμφισβήτησιν: Εχει η ελληνική μοναρχία υπερβαλλούσας εξουσίας; Χρησιμοποιεί αυτάς αφρόνως; Ή ακόμη θα πρέπει να έχη η Ελλάς μοναρχίαν; Η κατάστασις από ωρισμένας απόψεις δύναται να παραλληλισθή με εκείνην του 1936, ότε η έκβασις των συγκεχυμένων ελιγμών των κομμάτων υπήρξεν η δικτατορία του Μεταξά. Βεβαίως, καταλήγει η ως άνω εφημερίς, θα απετέλει απαισιοδοξίαν να είπωμεν ότι ο παραλληλισμός της σημερινής καταστάσεως προς εκείνην του 1936 είναι απόλυτος ως προς το ενδεχόμενον επαναλήψεως των εξελίξεων εκείνων. Πάντως η Ευρώπη έχει να αντιμετωπίση το ενδεχόμενον ότι άπαξ έτι χώρα ευρισκομένη δυτικώς του μαρξιστικού στρατοπέδου διατρέχει τον κίνδυνον να ολισθήση εις ανωμαλίας και ίσως ακόμη εις την κομμουνιστικήν τροχιάν λόγω της ασκουμένης μικτής πιέσεως εκ των πεζοδρομίων και του εξοντωτικού ανταγωνισμού μεταξύ των μη κομμουνιστικών κομμάτων και πολιτικών».