ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 11– 12.VIII.1965

ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Εντονοι ζυμώσεις εσημειώθησαν χθες [10 Αυγούστου 1965], μετά την κατάθεσιν της διερευνητικής εντολής [του Βασιλέως περί σχηματισμού κυβερνήσεως] εκ μέρους του κ. Στεφάνου Στεφανοπούλου. […] Οι κ.κ. Στεφανόπουλος και Ηλίας Τσιριμώκος δεν ανήλθον, πάντως, χθες την εσπέραν εις το Καστρί όπου είχον προσκληθή [υπό του Γεωργίου Παπανδρέου], προβαλόντες αδιαθεσίαν. […] Αι φήμαι αναφέρουν [διά την ανάθεσιν εντολής σχηματισμού κυβερνήσεως] τα ονόματα των κ.κ. Κιουσοπούλου, Τσιριμώκου, και Κωστοπούλου, μη αποκλειομένης και της περιπτώσεως Στεφανοπούλου. Αντιθέτως, αι περιπτώσεις Ζολώτα και Μαύρου απεκλείοντο.

ΚΑΨΙΜΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ: Η αστυνομική διεύθυνσις Αθηνών, τηρούσα μέχρι τούδε στάσιν λίαν περιέργου ανοχής, απεφάσισε χθες [10 Αυγούστου 1965] όπως παρέμβη εις την παράνομον, προκλητικήν και ενοχλητικήν δραστηριότητα των «Λαμπράκηδων», ενεργήσασα 66 συλλήψεις νεαρών, οι οποίοι παρημπόδιζον την κυκλοφορίαν των μη φιλοπαπανδρεϊκών εφημερίδων και συνεκρότησαν μικροδιαδηλώσεις, κραυγάζοντες κομμουνιστικά συνθήματα εις την πλατείαν Ομονοίας και εις άλλα σημεία των Αθηνών. Οι «Λαμπράκηδες» ηρνήθησαν να υπακούσουν εις συστάσεις των αστυνομικών να διαλυθούν. Οι συλληφθέντες μετεφέρθησαν εις την Γενικήν Ασφάλειαν, όπου υπεβλήθησαν εις ανάκρισιν. Εκρατήθησαν, τελικώς, μόνον τρεις, ως πρωταίτιοι των επεισοδίων. […].

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΑΣ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ: Εντονοι παρασκηνιακαί ζυμώσεις και σειρά συσκέψεων και επαφών, περί τας λύσεις Ηλ. Τσιριμώκου, κατά πρώτον λόγον, ως και Δ. Κιουσοπούλου και Στ. Στεφανοπούλου, εχαρακτήρισαν το χθεσινόν [11 Αυγούστου 1965] πολιτικόν 24ωρον. […] Ο σχηματισμός κυβερνήσεως υπό τον κ. Τσιριμώκον δεν θεωρείται, πάντως, ευχερής.

ΖΑΚΥΝΘΙΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ – ΦΕΣΤΙΒΑΛ: Εις την Ζάκυνθον αρχίζουν σήμερον [12 Αυγούστου 1965] αι εκδηλώσεις της Α΄ Συναντήσεως Μεσαιωνικού Λαϊκού Θεάτρου. […] Θα δοθή παράστασις του λαϊκού ομίλου Αγγερικού Ζακύνθου με την «Θυσίαν του Αβραάμ», όλους τους ρόλους της οποίας θα υποδυθούν άνδρες.

ΕΠΙΦΥΛΛΙΣ: «Η ουτοπία». Υπό του κ. Γ. [ιώργου] Θέμελη. [Αφορμή η συλλογή ποιημάτων του Γιάννη Καφούση «Τα Τραγούδια του Μαγυαχίν».]