ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 22.VIII.1965

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: Ερωτηθείς ο πρωθυπουργός κ. Ηλίας Τσιριμώκος επί των φημών περί προθέσεων της Κυβερνήσεώς του όπως επιβάλη τον στρατιωτικόν νόμον […], εδήλωσεν ότι η Κυβέρνησις είναι αποφασισμένη να προστατεύση την δημοκρατίαν με όλα τα μέσα, τα οποία παρέχουν το Σύνταγμα και ο νόμος.

ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΝΕ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑ:  (Από πρωτοσέλιδον σχόλιον της «Κ».) « […] Αι στήλαι της εφημερίδος αυτής έχουν το θλιβερόν προνόμιον, ότι, από της πρώτης στιγμής της πολιτικής κρίσεως, επεσήμανον την ύπαρξιν του ανοικτού “Λαϊκού Μετώπου” και την ύπαρξιν παρανόμου, αρτίως και επιτελικώς οργανωμένου μηχανισμού της ΕΔΑ/ΚΚΕ, αποβλέποντος εις το να θέση υπό τον έλεγχόν του τον δημόσιον βίον,   με άμεσον αντικειμενικόν σκοπόν την διενέργειαν εκλογών υπό την τρομοκρατίαν του ΚΚΕ, ώστε εκ των εκλογών να προέλθη πλειοψηφία του “Λαϊκού Μετώπου” και κυβέρνησις “Λαϊκής Δημοκρατίας”, η οποία να παραδώση την Ελλάδα εις το Παραπέτασμα… συνταγματικώς και νομίμως.

ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΗΨΕΩΝ: »Επεσημάνθη, επίσης, ότι αι ταραχαί της ασφάλτου, μέσω των οποίων δημιουργείται η επαναστατική ατμόσφαιρα και κινητοποίησις και ασκείται η τρομοκρατία δεν είναι δυνατόν ν’ αντιμετωπίζονται κατασταλτικώς αλλ’ έπρεπεν από της πρώτης ώρας να είχον αντιμετωπισθή προληπτικώς και διά της ορθής αστυνομικής ενεργείας, ήτοι της εξαρθρώσεως του κινούντος τας ταραχάς μηχανισμού, διά την οποίαν ολίγοι έμπειροι αξιωματικοί της δημοσίας ασφαλείας θα ήρκουν […].

ΝΑ ΔΙΩΧΘΟΥΝ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ: » […] Και, πάντως, ουδέν δικαίωμα έχει ουδείς να θορυβή, ν’ ασχημονή, να δηώνη, να καίη και να προβάλλη αντίστασιν και δη ένοπλον εις τας νομίμους αρχάς. Διότι αυτό το τελευταίον –το οποίον συνέβη επανειλημμένως και εκορυφώθη προχθές– δεν είναι εκδήλωσις φρονημάτων αλλ’ επανάστασις και ο Νόμος σαφώς προβλέπει πώς αντιμετωπίζονται αι επαναστάσεις και βεβαίως όχι μόνον εις το επίπεδον των εικοσαετών αφρόνων και εν πολλοίς αφελών και διά τούτο αθώων επαναστατών, αλλ’ εις το επίπεδον των ηγετικών των στελεχών έστω και εάν εις αυτούς καταλέγεται ο πρώην πρωθυπουργός [Γεώργιος Παπανδρέου] και ο υιός του [Ανδρέας]. Ο,τι ζητούμεν δεν είναι η άδικος δίωξις ουδενός. Είναι η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ.»