ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 5.IX.1965

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ανεπιτυχώς επεχείρησεν ο [αρχηγός της Ενώσεως Κέντρου] κ. Γεώργιος Παπανδρέου να εκμεταλλευθή την παραχώρησιν εις την οποίαν, διαρκούσης της συνεδριάσεως του Συμβουλίου του Στέμματος, προέβη ο αρχηγός της ΕΡΕ κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος, δηλώσας ότι δέχεται όπως αι εκλογαί διεξαχθούν εντός των συνταγματικών προθεσμιών, δηλαδή εντός 45νθημέρου, υπό την προϋπόθεσιν όμως ότι αύται θα διεξήγοντο από Κυβέρνησιν της ΕΡΕ. Ο κ. Παπανδρέου, «παρεξηγήσας» σκοπίμως την παραχώρησιν, προσεπάθησε διά των δημοσιογραφικών του οργάνων να εμφανίση και την ΕΡΕ συμφωνούσαν εις άμεσον διενέργειαν εκλογών, υπό «όρους» τους οποίους ο ίδιος θα υπηγόρευεν. Ούτω ο κ. Παπανδρέου, δι’ επωνύμου δηλώσεώς του την μεσημβρίαν χθες, έσπευσε να δηλώση ότι αποδέχεται κατ’ αρχήν Κυβέρνησιν της ΕΡΕ. Εκ του περιβάλλοντός του δε εδηλούτο ότι ο κ. Παπανδρέου επεφυλάσσετο να διαπραγματευθή μετά του κ. Κανελλοπούλου εις συνάντησίν των, πραγματοποιουμένην ενδεχομένως σήμερον Κυριακήν ή αύριον τους «όρους» διά την σύνθεσιν της Κυβερνήσεως και την διενέργειαν των εκλογών. Βεβαίως παραμένει πάντοτε η επιδίωξις όπως μη θιγούν το «παπανδρεϊκόν» καθεστώς, οι «Λαμπράκηδες» και διατηρηθή η τρομοκρατία εις την ύπαιθρον και εις τας πόλεις. Την σκόπιμον αυτήν «παρεξήγησιν» έσπευσε να διαλύση ο κ. Κανελλόπουλος, τονίσας εις δηλώσεις του ότι η ΕΡΕ θα εδέχετο -εφ’ όσον ελάμβανε την βασιλικήν εντολήν- να σχηματίση Κυβέρνησιν εκ των τάξεών της, άνευ οιουδήποτε όρου διά του οποίου θα εδεσμεύετο εις τας ενεργείας της προς εξάλειψιν της τρομοκρατίας και αποκατάστασιν του νόμου και της ελευθερίας.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΝΤΗΡΗΣ: Ο «Ιππόλυτος» του Ευριπίδου θα παιχθή σήμερον, Κυριακήν, 8 μ.μ. εις το αρχαίον θέατρον της Επιδαύρου, από τον θίασον Δ. Ροντήρη [Πειραϊκόν Θέατρον] και κατά σκηνοθεσίαν του ιδίου. […] Φαίδρα η Ασπασία Παπαθανασίου, Ιππόλυτος ο Αλέκος Αλεξανδράκης.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΛΛΑΣ:  [Τα νέα βιβλία.] «Εξαγορά 1948 – 1964». Ποιήματα. Σχ. 8ον. Σελ. 115. Εκδόσεις «Ενδοχώρας». Αθήναι 1965.

ΝΑΣΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ:  [Τα νέα βιβλία.] «Ο τρίποδας». Ποιήματα. Σχ. 8ον. Σελ. 50. Αθήναι 1965.

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ:  [Τα νέα βιβλία.] «Αναγωγή στη μονάδα». Ποιήματα. Σχ. 8ον. Σελ. 70. Θεσσαλονίκη 1965.