ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 12.IX.1965

ΑΠΕΙΛΗ ΚΑΤΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ:  (Από κύριον άρθρον της «Κ».) « […] Ο κ. [Γεώργιος] Παπανδρέου ορκίζεται ότι δεν θέτει καθεστωτικόν και ότι δεν επιθυμεί το Λαϊκόν Μέτωπον. Και ανέχεται -πολλοί λέγουν ότι υποθάλπει- εκδηλώσεις αι οποίαι ουσιαστικώς έχουν ως πυρήνα αντιβασιλικάς και αντικαθεστωτικάς εκδηλώσεις. […] Η Δημοκρατία επέδειξε μέχρι τούδε αφελή αν μη ηλιθίαν ανοχήν απέναντι των υποψηφίων εκθεμελιωτών της. Αλλ’ η κατάστασις έφθασεν εις το οριακόν εκείνο σημείον το οποίον επιβάλλει την στοιχειώδη μέριμναν της αυτοπροστασίας. Δεν ημπορεί παρά να το γνωρίζη ο κ. Παπανδρέου, ο οποίος έχει επί τούτου πλουσίαν προσωπικήν πείραν.» [Σημ. «Φ»: Προφανώς εννοεί τις συλλήψεις και τους εκτοπισμούς του από αυταρχικά καθεστώτα.]

ΝΑ ΔΙΑΛΥΘΟΥΝ ΟΙ «ΛΑΜΠΡΑΚΗΔΕΣ»:  (Από την στήλην «Σημειώσεις ενός Αθηναίου».) «Δεν είναι ανάγκη να είναι κανείς ούτε νομομαθής, ούτε συνταγματολόγος, διά να σκεφθή ότι δεν χρειάζεται να ψηφισθή νόμος διά να διαλυθούν οι Λαμπράκηδες. Αλλοίμονον εάν διά κάθε παρέμβασιν του κράτους υπέρ της δημοκρατίας εχρειάζετο ένας ιδιαίτερος νόμος. Οι δε Λαμπράκηδες είναι οργάνωσις αντιδημοκρατική, αντικοινωνική, αντικαθεστωτική, αντιπατριωτική και αντεθνική, η οποία διαφθείρει τα πολιτικά ήθη. Το προχθεσινόν επεισόδιον, κατά το οποίον μία στρατιωτική περίπολος επολιορκήθη εν μέση οδώ από νέους διότι εζήτησε να ελέγξη, καθ’ ό είχε καθήκον, την ταυτότητα ενός στρατιώτου, είναι δείγμα της διαβρώσεως την οποίαν έχει υποστή η ελληνικήν νεολαία, με την «διαφώτισιν» ή μάλλον με την συσκότισιν εις την οποίαν υποβάλλεται.

ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΫΝΜΠΗ:  [Υπέρτιτλος, τίτλος και υπότιτλος]: «Μία αήθης και άκαιρος ανάμιξις. Η παρέμβασις του ιστορικού Τόυνμπη εις την ελληνικήν πολιτικήν κρίσιν. Το ανθελληνικόν ψυχολογικόν σύμπλεγμα του Τόυνμπη και ο φαρισαϊσμός του. – Η υστερογενής του απόπειρα ν’ απαρνηθή τον κλασσικισμόν και ο προφητισμός του. – Το άκαιρον της παρεμβάσεώς του». Υπό του κ. Κ. Δ. Γεωργούλη (Πρώην Γενικού Γραμματέως του Υπουργείου Παιδείας.)

ΚΥΠΡ. ΜΠΙΡΗΣ ΓΙΑ ΛΕ ΚΟΡΜΠΥΖΙΕ: «Το έργον του Λε Κορμυζιέ, σταθμός στην ιστορία της εποχής μας». Υπό του αρχιτέκτονος-καθηγητού κ. Κυπριαμού Μπίρη.

ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΤΑΙΗΛΟΡ:  [Αγγλις συγγραφεύς, 1912-1946.] Το διήγημα της Κυριακής. «Οι επιστολογράφοι». Υπό Ελίζαμπεθ Ταίηλορ.