ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν στην «Κ» 5.X.1965

49-chronia-prin-stin-k-5-x-1965-2047479

ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ: Σιγκαπούρη, 4.- Η Ινδονησία αντιμετωπίζει αυξανομένην απειλήν εμφυλίου πολέμου μεταξύ του στρατού, ο οποίος υποστηρίζει την κυβέρνησιν, και των στοιχείων τα οποία υποστηρίζουν τους στασιαστάς και έχουν εφοδιασθή, ως λέγεται, με κινεζικά όπλα. Ο πρόεδρος Σουκάρνο (φωτογραφία), ο οποίος «ενεφανίσθη» χθες διά πρώτην φοράν εις το ραδιόφωνον, εκάλεσε σήμερον όλας τας ενόπλους ινδονησιακάς δυνάμεις να παύσουν τας εχθροπραξίας αι οποίαι προέκυψαν από το κίνημα της 30ής Σεπτεμβρίου. […] Ο στρατηγός Νασουσιόν, υπουργός Αμύνης και αρχιστράτηγος, εζήτησε από τας ινδονησιακάς ενόπλους δυνάμεις να ενισχύσουν την άμυνάν των κατά πάσης δυνατής εχθρικής ενεργείας εκ του εξωτερικού. Εγνώσθη ότι ο κ. Σουμπάντριο, φερόμενος τώρα ως πρώτος αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως, συνειργάσθη σήμερον εις Τζακάρτα μετά του κ. Σουκάρνο και του στρατιωτικού διοικητού της πρωτευούσης. Περιέργως το όνομα του κ. Σουμπάντριο, απουσιάζοντος τότε [κατά το κίνημα] εις το εξωτερικόν, εφέρετο εκ των πρώτων εις τον κατάλογον του επαναστατικού συμβουλίου των στασιαστών.

ΦΙΝΤΕΛ ΚΑΣΤΡΟ: Αβάνα, 4.- Ο πρωθυπουργός της Κούβας κ. Φιντέλ Κάστρο απεκάλυψεν ότι ο Ερνέστο Γκουεβάρα ανεχώρησεν από την Κούβαν κατά τας αρχάς του τρέχοντος έτους, διά νέον αγώνα κατά του ιμπεριαλισμού εις άλλον τομέα». […] Εις την Ουασιγκτώνα ο πρόεδρος Τζόνσον εδήλωσεν ότι οι Κουβανοί που επιθυμούν να ζητήσουν άσυλον εις Ηνωμένας Πολιτείας και να εγκατασταθούν εκεί δύνανται να πράξουν τούτο ελευθέρως. Εις απάντησιν ο κ. Κάστρο εδήλωσεν: «Ας επιτρέψουν, λοιπόν και αι Ηνωμέναι Πολιτείαι εις όλους τους Αμερικανούς πολίτας να μεταβούν ελευθέρως εις Κούβαν.»

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ: Το θέατρον «Αλφα» αρχίζει σήμερον τας παραστάσεις του με την κωμωδίαν «Υπάρχει και φιλότιμο» των Αλέκου Σακελλάριου και Χρήστου Γιαννακόπουλου. Το έργον αναβιβάζεται από τον θίασον Λάμπρου Κωνσταντάρα με τον ίδιον εις τον ρόλον του Ανδρέα Μαυρογιαλούρου.

ΟΙ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΙ της Αττικής ευρίσκονται κατά τας ημέρας αυτάς εις την μεγάλην των δόξαν. Εξακολουθούν να στέλλουν τα νάματα της γης των εις την πρωτεύουσαν. Μέσα εις ολίγας εβδομάδας θα είναι έτοιμα τα νέα κρασιά.