ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 17.X.1965

ΠΟΛΕΜΟΣ ΒΙΕΤΝΑΜ: Νέα Υόρκη, 16.- Εις πολλάς αμερικανικάς πόλεις, διαδηλωταί ωργάνωσαν χθες πορείας διαμαρτυρίας εναντίον της πολιτικής της Κυβερνήσεως των Ηνωμένων Πολιτειών εις το Βιετνάμ. Η κυριωτέρα των εκδηλώσεων εσημειώθη εις το πανεπιστήμιον του Μπέρκλεϋ της Καλιφόρνιας, όπου χιλιάδες φοιτηταί, φέροντες ανημμένους πυρσούς, εσχημάτισαν πομπήν με κατεύθυνσιν τον πλησίον στρατωνισμόν, ο οποίος αποτελεί το κύριον σημείον αναχωρήσεων των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων διά το Βιετνάμ. Οι διαδηλωταί διελύθησαν υπό της αστυνομίας, πριν φθάσουν εις το στρατόπεδον. Ανάλογοι εκδηλώσεις εσημειώθησαν εις Σικάγον, Ωκλαντ, Λος Αντζελες και αλλαχού. Εις την Νέαν Υόρκην φοιτητής έκαυσε πρόσκλησιν διά κατάταξίν του, κατά την διάρκειαν διαδηλώσεως.

Υψηλά ιστάμενος Αμερικανός στρατιωτικός παράγων, επιθυμών ανωνυμίαν, υπεγράμμισεν ότι αι Ηνωμέναι Πολιτείαι αντιμετωπίζουν μακρόν και σκληρόν αγώνα εις το Βιετνάμ. «Δυνατόν να απαιτηθούν τρία, ίσως 10 ή και 20 έτη, όσον διάστημα λέγουν οι κομμουνισταί ότι θα πολεμούν», προσέθεσεν. Επίσης είπεν ότι η χώρα του θα εξακολουθήση να αποστέλλη τας αναγκαίας δυνάμεις.

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ: Τζακάρτα, 16.- Η κατάστασις εις την Ινδονησίαν παραμένει πρόβλημα άλυτον διά τους Δυτικούς παρατηρητάς, οι οποίοι διαβλέπουν ότι ο πρόεδρος Σουκάρνο αγωνίζεται απεγνωσμένως διά να ανακτήση πλήρως τον έλεγχον της εξουσίας και να αποφύγη εμφύλιον πόλεμον, ο οποίος θα ανέτρεπε τα σχέδιά του δι’ επίθεσιν κατά της Μαλαισίας και αγώνα κατά του αποικισμού. Ο κ. Σουκάρνο απέφυγε μέχρι τούδε να αποκηρύξη το κομμουνιστικόν κόμμα και προσπαθεί να αμβλύνη την αντικομμουνιστικήν εκστρατείαν του στρατού και να πείση τας μουσουλμανικάς οργανώσεις να υιοθετήσουν ηπιωτέραν στάσιν διά να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

ΕΠΤΑΝΗΣΑ: «Η επτανησιακή παιδεία. Εντυπώσεις από το Γ΄ Πανιόνιον Συνέδριον». Υπό του κ. Αγγέλου Γ. Προκοπίου.

ΚΥΒΟΠΑΙΚΤΑΙ: Εις διαμέρισμα επί της οδού Κεφαλληνίας συνελήφθησαν δώδεκα άτομα ενώ έπαιζαν ζάρια. Οι πλείστοι εξ αυτών ήσαν σεσημασμένοι κυβοπαίκται.