ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 21.X.1965

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ: Λονδίνον, 20.- Οι «Τάιμς» εδημοσίευσαν ανταπόκρισιν εξ Αγκύρας. […] Εκπληξιν προεκάλεσε νέα φιλοπόλεμος ομιλία του Τούρκου πρωθυπουργού εις την Στρατιωτικήν Σχολήν επί του Κυπριακού. Ο συνήθως μειλίχιος κ. Ουργκιοπλού, ερωτηθείς τι θα συμβή αν η Κυβέρνησις Μακαρίου προκαλέσει βλάβας εις την τουρκοκυπριακήν μειονότητα, απήντησεν ως εξής: «Οχι μόνον θα βομβαρδίσωμεν την νήσον, αλλά χειρότερα…»

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ: Σιγκαπούρη, 20.- Η στρατιωτική διοίκησις της Τζακάρτας επέβαλε σήμερον λογοκρισίαν επί όλων των προς το εξωτερικόν τηλεγραφημάτων εκ της Ινδονησίας. Διά πρώτην φοράν από της απελευθερώσεως του 1949 λογοκρίνονται τα δημοσιογραφικά τηλεγραφήματα, από αξιωματικόν, μετά του οποίου δεν επιτρέπεται η επικοινωνία. Αν περικοπή μέρος ενός τηλεγραφήματος τότε τούτο επιστρέφεται ολόκληρον εις τον αποστολέα του μετά μίαν ή δύο ημέρας. […] Ο πρόεδρος Σουκάρνο χρησιμοποιεί παν μέσον διά να σώση τους κομμουνιστάς, τους οποίους αρνείται να καταδικάση διά την συμμετοχήν των εις το κίνημα, διότι λέγει ότι η Ινδονησία δεν δύναται να κυβερνηθή χωρίς την συμμετοχήν των κομμουνιστών εις την κυβέρνησιν. Ο στρατός όμως συνεχίζει την εκκαθαριστικήν του εκστρατείαν και ο πρόεδρος Σουκάρνο χάνει καθημερινώς έδαφος. […] Σήμερον ο στρατός διέλυσε αντικομμουνιστικήν και αντικινεζικήν διαδήλωσιν του μουσουλμανικού κόμματος όταν αύτη κατηυθύνετο προς τας πρεσβείας Αγγλίας και Αμερικής.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ: Παρίσιοι, 20.- Κατά πληροφορίας εκ Βρυξελλών, οι εκεί εμπειρογνώμονες επί των θεμάτων της Κοινής Αγοράς επέκρινον σήμερον την οικονομικήν πολιτικήν της Δυτικής Γερμανίας ως εμπρηστικήν και προσέθετον, ότι υπάρχει κίνδυνος επεκτάσεως του «πυρός» και εις τας λοιπάς χώρας της Κοινής Αγοράς. Εις την τριμηνιαίαν έκθεσιν της καταστάσεως της ΕΟΚ οι εμπειρογνώμονες τονίζουν, ότι η Δυτική Γερμανία αλλά και η Ολλανδία οφείλουν να αναχαιτίσουν την αύξησιν των τιμών όχι μόνον διά της αυξήσεως των εισαγωγών αλλά και διά του περιορισμού της εσωτερικής καταναλώσεως. Επίσης η Δυτική Γερμανία επικρίνεται διά την περικοπήν της φορολογίας και διότι επιτρέπει εις τα ομόσπονδα κράτη και τας κοινότητάς της όπως αυξάνουν τας δαπάνας των.

ΕΠΙΦΥΛΛΙΣ: «Η έκπτωσις του “συντροφισμού’’. Το γλωσσικό ράκος της άκρας αριστεράς». Υπό του κ. Αμ. [ύντα] Α. Παπαβασιλείου.