ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν στην «Κ» 26.X.1965

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Θεσσαλονίκη, 25 (Του απεσταλμένου μας Σταμούλη Ζούλα.).– Ολως εξαιρετικήν υποδοχήν επεφύλαξε χθες ο λαός της Θεσσαλονίκης εις τον αρχηγόν της ΕΡΕ. κ. Παναγιώτην Κανελλόπουλον, ο οποίος αφίκετο σιδηροδρομικώς την 5.30 μ.μ. διά να παραστή εις τας εορταστικάς εκδηλώσεις επί της επετείω της απελευθερώσεως της πόλεως. Οι Θεσσαλονικείς επωφελήθησαν της ευκαιρίας διά να προσδώσουν εις την υποδοχήν μορφήν επιδείξεως της ανερχομένης δυνάμεως της ΕΡΕ η οποία ανησύχησε τους ενταύθα παράγοντας του Καστρίου και της ΕΔΑ. Ο κ. Κανελλόπουλος εχαρακτήρισε τας εκδηλώσεις ως αφετηρίαν νέας ιεράς εξορμήσεως προς το μέλλον. Εις χαιρετισμόν, τον οποίον απηύθυνε κατά τα εγκαίνια των γραφείων της νεολαίας της ΕΡΕ, ο αρχηγός της μείζονος εθνικής παρατάξεως διέγραψε την θέσιν της ΕΡΕ έναντι του κομμουνισμού και των συνοδοιπορούντων προς αυτόν. Ο κομμουνισμός, ετόνισεν, αποτελεί και πάλιν άμεσον και μέγαν κίνδυνον, όχι ευθέως, αλλά διά της συμπαραστάσεως εκείνων που κατήργησαν εις την λαϊκήν βάσιν τα διαχωριστικά σημεία μεταξύ της δημοκρατίας και των οπαδών του ερυθρού ολοκληρωτισμού. Δεν έχομεν ανάγκην να εκμεταλλευθώμεν τον κομμουνισμόν, παρετήρησε. Τον εκμεταλλεύονται εκείνοι που τον χρειάζονται ως πριμοδότην.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Θεσσαλονίκη, 25 (Του απεσταλμένου μας.).– «Η πραγματική δημοκρατία πρέπει να δημιουργή. Η δημοκρατία, η οποία αντί να επιλύη και τα πολιτικά και τα οικονομικά προβλήματα του τόπου, αντιθέτως, εφευρίσκει προσχήματα διά να διατηρή την ανωμαλίαν, αυτή δεν ημπορεί να είναι δημοκρατία. Χρησιμοποιείται απλώς ως πρόσχημα διά την επιβολήν οικογενειακών και προσωπικών συμφερόντων.» Εις τας ανωτέρω διαπιστώσεις προέβη απόψε ο πρωθυπουργός κ. Στέφανος Στεφανόπουλος, εις σημαντικόν πολιτικόν λόγον τον οποίον εξεφώνησε, κατά την διάρκειαν γεύματος παρατεθέντος προς τιμήν του εις το ξενοδοχείον «Μεντιτερράνεαν». Ο κ. Στεφανόπουλος επεσήμανεν ότι […] ο κ. Παπανδρέου δεν είχεν επιδείξει την απαιτουμένην ικανότητα διακυβερνήσεως διά να στερεώση την δημοκρατίαν.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Πάτραι, 25 (Του ανταποκριτού μας.) Ο κ. Γεώργιος Παπανδρέου κατά την ομιλίαν του προς ετερόκλητον πλήθος εις την πλατείαν Γεωργίου Α΄ […] απαντών εις την ανοικτήν πρόσκλησιν της ΕΔΑ όπως η ενότης των δημοκρατικών «μαζών» εκφρασθή και «εις το επίπεδον των πολιτικών κομμάτων» εδήλωσεν ότι «αρνείται την συγκρότησιν λαϊκού μετώπου». Και εζήτησεν από την ηγεσίαν της ΕΔΑ «να δηλώση ότι εις τας προσεχείς εκλογάς θα καταρτίση συνδυασμούς εις όλας ανεξαιρέτως τας εκλογικάς περιφερείας της χώρας».