ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 30.X.1965

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Την απρόοπτον και τυχαίαν συνάντησιν περί την μεσημβρίαν χθες του Βασιλέως μετά του κ. Γεωργίου Παπανδρέου εις την Κηφισιάν, επηκολούθησεν ολιγόλεπτος συνομιλία «εν μέση οδώ» αμφοτέρων κατελθόντων των αυτοκινήτων των. Επί του περιεχομένου της συνομιλίας δεν εγνώσθησαν παρά δύο μόνον φράσεις: Του κ. Παπανδρέου: Μεγαλειότατε δεν κάνωμεν εκλογάς διά να τελειώνωμεν; Και του Βασιλέως: Οπως έχει η κατάστασις δεν είναι δυνατόν να διεξαχθούν εκλογαί.

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑ: Υπάρχουν δύο σχέδια. […] Συμφώνως προς το πρώτον σχέδιον, προτάσσεται η «ανασυγκόλλησις» της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας [της Ενώσεως Κέντρου] την οποίαν θα ακολουθήση η ανάληψις της εξουσίας από τον κ. Γεώργιον Παπανδρέου. Η ανασυγκόλλησις θα επιτευχθή διά υποστηρίξεως νέου κυβερνητικού σχήματος υπό ομάδος βουλευτών της Ενώσεως Κέντρου αποκλειομένης της συμμετοχής εις το νέον κυβερνητικόν σχήμα του νυν υπουργού Συντονισμού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και των πρώτων «αποστατών» υπό τον κ. Νόβαν. Την ηγεσίαν, εν τούτοις, της Κυβερνήσεως αυτής, θα αναλάβη ο νυν υπουργός Εθνικής Αμύνης Σταύρος Κωστόπουλος διά τον οποίον το παπανδρεϊκόν περιβάλλον τρέφει εμπιστοσύνην και δικαιολογεί την «αποστασίαν» υπό τον κ. Νόβαν, ως γενομένην υπό συνθήκας εκβιαστικάς. […] Ο αντίστοιχος όρος […] είναι όπως επιτυγχανομένη διά της μεταβατικής τρόπον τινά Κυβερνήσεως αυτής, τελική ανασυγκόλλησις του Κέντρου, αποκλείση των τάξεών της και οπωσδήποτε της νέας υπό τον κ. Γεώργιον Παπανδρέου πάλιν Κυβερνήσεως της Ενώσεως Κέντρου, τον υιόν του τελευταίου [Ανδρέαν Παπανδρέου]. Διά του τρόπου αυτού, αι δύο «πέτραι σκανδάλου» αι οποίαι εστοίχισαν εις τον κ. Γεώργιον Παπανδρέου την εξουσίαν και εις την Ενωσιν Κέντρου την ενότητά της, θα απομακρυνθούν και θα αποκατασταθή η παραταξιακή ενότης […] χωρίς την ανάγκην προσφυγής εις εκλογάς. […] Το δεύτερον σχέδιον [είναι] περί σχηματισμού Οικουμενικής Κυβερνήσεως.