ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 31.X.1965

ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΠΕΖΟΝΑΥΤΕΣ: Σαϊγκόν, 30.- Συνεχίζεται με αμείωτον έντασιν ο πόλεμος εις το Βιετνάμ. Εις Ντα Ναγκ 400 Αμερικανοί πεζοναύται απέκρουσαν ενωρίς σήμερον την πρωίαν ισχυράν επίθεσιν των Βιετκόγκ εναντίον καταυλισμού των, ευρισκομένου εις απόστασιν 16 χιλιομέτρων ΝΑ της Ντα Ναγκ. Αμερικανός στρατιωτικός εκπρόσωπος εδήλωσεν ότι εφονεύθησαν 46 Βιετκόγκ, ενώ οι πεζοναύται υπέστησαν μάλλον ελαφράς απωλείας, κατά την διάρκειαν της μάχης εναντίον των ανταρτών, που διήρκεσεν επί μίαν ώραν. Οι Βιετκόγκ εξαπέλυσαν την επίθεσίν των την 2αν πρωινήν, εξορμήσαντες εναντίον της δυτικής πλευράς του καταυλισμού των πεζοναυτών εκ παρακειμένων λόφων, με δύναμιν ενός τάγματος. Αμερικανικά μαχητικά αεριωθούμενα αεροπλάνα έβαλλον κατά των επιτιθεμένων και επολυβόλουν εφοδιοπομπάς των. Εκ των αεροπορικών αυτών πυρών εφονεύθησαν 10 Βιετκόγκ, των συνολικών απωλειών ανελθουσών εις 56. Παρ’ όλον ότι η δύναμις των Αμερικανών πεζοναυτών δεν υπερέβαινεν εκείνην των δύο λόχων, επετεύχθη η απώθησις των κομμουνιστών, οι οποίοι είχον φθάσει εις τόσον μικράν απόστασιν από τας γραμμάς των αμυνομένων ώστε να κάμουν χρήσιν χειροβομβίδων εναντίον των. Εις δεδομένην στιγμήν, οι Βιετκόγκ επέτυχον να διασπάσουν τας αμερικανικάς γραμμάς και να εισέλθουν εντός του καταυλισμού των πεζοναυτών. Εκεί όμως εθερίσθησαν κυριολεκτικώς υπό των πολυβόλων των αμυνομένων.

ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΙ ΕΙΣ Β. ΒΙΕΤΝΑΜ: Σαϊγκόν, 30.- Κατά τας 29 επιθέσεις που επραγματοποίησαν χθες αεροπλάνα του 7ου αμερικανικού στόλου και της στρατιωτικής αεροπορίας, εβομβαρδίσθησαν γέφυραι και οδικοί κόμβοι της περιοχής Ντιέν Μπιέν Φου, βορειοδυτικώς του Ανόι και Βινχ, 250 χιλιόμετρα νοτίως της βορειοβιετναμικής πρωτευούσης, ως και οδικαί αρτηρίαι βορείως της αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης.