ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 5.XΙ.1965

Ο ΝΤΕ ΓΚΩΛΛ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ: Παρίσιοι, 4.- Ο στρατηγός Ντε Γκωλλ ωμίλησε σήμερον προς τους Γάλλους και απεκάλυψεν ότι θέτει υποψηφιότητα διά την επανεκλογήν του εις το προεδρικόν αξίωμα. Ο σύντομος λόγος του αποδίδει την εμπιστοσύνην του ότι ο γαλλικός λαός θα του επιτρέψη να συνεχίση την διαχείρισιν των τυχών του. Η επανεκλογή του προέδρου προεξοφλείται ως βεβαία έστω και με δεύτερον γύρον. Αλλά η διεθνής σημασία της αποφάσεως Ντε Γκωλλ είναι η συνέχισις της ανεξαρτήτου στάσεώς του εντός της Ατλαντικής Συμμαχίας, η οποία κατά τους Αμερικανούς φέρει εις την αποδιοργάνωσιν του μοναδικού αμυντικού στηρίγματος της Δύσεως. Και η τελευταία προσέγγισίς του προς την Ρωσίαν με πρωτοβουλίας εις το ευρωπαϊκόν πεδίον δημιουργεί γενικωτέραν αναστάτωσιν εις τας ήδη ειλημμένας θέσεις της Ουασιγκτώνος. [Μπορείτε να δείτε την ταινία της ομιλίας του Σαρλ ντε Γκωλλ στο «Εθνικό Οπτικοακουστικό Ινστιτούτο» της Γαλλίας στην ακόλουθη διεύθυνση: http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu00101/de-gaulle-fait-acte-de-candidature-en-1965.html

ΜΕΣΑ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ: Εν όψει του χειμώνος παρετάχθησαν εις όλα τα σχετικά καταστήματα αι παντός είδους θερμάστραι, ηλεκτρικαί, πετρελαίου και (ολιγώτεραι πλέον) ανθρακίτου. Σήμερον δεν υπάρχει σχεδόν σπίτι χωρίς θέρμανσιν. Αν δεν διαθέτη ειδικήν θερμάστραν, θα έχη κάποιαν γκαζιέραν της μαγειρικής, η οποία θα θερμαίνει κάποιο δωμάτιον. Αλλοτε η οικιακή θέρμανσις εθεωρείτο εις τας Αθήνας […] ως πολυτέλεια και τρυφηλότης. […] Τώρα πλέον βάσις της οικιακής θερμάνσεως είναι το πετρέλαιον, είτε δι’ απ’ ευθείας χρήσεως, είτε διά κεντρικής θερμάνσεως. […].