ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν στην «Κ» 7.XIΙ.1965

ΓΑΛΛΙΑ, ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: Παρίσιοι, 6.- (Του ανταποκριτού μας Σ. Νικολάου).- Τα τελικά αποτελέσματα [του Α γύρου] των προεδρικών εκλογών εν Γαλλία, εξαιρέσει εκείνων της Πολυνησίας έχουν ως εξής: Ντε Γκωλλ 44,61%, Μιττεράν 31,72%, Λεκανυέ 15,59%, Βινιανκούρ 5,20%, Μαρσιλασύ 1,73% Μαρμπύ 1,13%. Παρελθούσης της πρώτης εκπλήξεως και του αισθήματος βαθυτάτης πικρίας διά τα ανέλπιστα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών, καταβάλλεται έντονος προσπάθεια εκ μέρους όλων των κυβερνητικών παραγόντων όπως πεισθή ο στρατηγός Ντε Γκωλλ και μετάσχη εις τον δεύτερον «γύρον», που θα διενεργηθή την 19ην τρέχοντος μηνός. Η απάντησις του Ντε Γκωλλ εις το ερώτημα τούτο πρόκειται να δοθή την εσπέραν της Τετάρτης και ελπίζεται, ότι αύτη θα είναι μάλλον καταφατική. […] Η ανέλπιστος ήττα, που υπέστη ο Ντε Γκωλλ και διά την οποίαν πανηγυρίζουν εις μεν το εσωτερικόν η κεντροαριστερά και η άκρα δεξιά, εις δε το εξωτερικόν οι κύκλοι της Κοινής Αγοράς εις Βρυξέλλας, Χάγην, Βόννην καθώς και τα σκανδιναβικά κράτη αποδίδεται εις την αρνητικήν του πολιτικήν έναντι της δημιουργίας πολιτικής ενότητος εν Ευρώπη καθώς και εις την αναστολήν του προγράμματος δημιουργίας ενιαίας ευρωπαϊκής αγροτικής αγοράς. Επίσης αποδίδεται εις την υποτίμησιν υπό του Ντε Γκωλλ του ρόλου και της επιρροής των γαλλικών πολιτικών κομμάτων καθώς και εις την διαίρεσιν της εθνικόφρονος παρατάξεως εις τρεις αγρίως αντιμαχομένας υποψηφιότητας και την αναβίωσιν του λαϊκού μετώπου του κέντρου και της άκρας αριστεράς, με αποτέλεσμα να εξέλθη διά πρώτην φοράν από μιάς 20ετίας της πολιτικής του απομονώσεως το Κομμουνιστικόν Κόμμα Γαλλίας.

ΑΔΕΛΦΟΙ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ: Ενα νέο, άνετο και μεγάλο μοντέρνο κτίριο, ανηγέρθη υπό της Α.Ε. Αδελφοί Λαμπρόπουλοι επί της οδού Λυκούργου, ενεκαινιάσθη προχθές, παρουσία εκλεκτών μελών της αθηναϊκής κοινωνίας και ήρχισε ήδη την λειτουργίαν του. Το ωραίον αυτό επταώροφον κτίριον, είναι έργον του αρχιτέκτονος κ. Εμμ. Βουρέκα. […] Η εσωτερική διάταξις των χώρων, η οργάνωσις των εμπορευμάτων, και αι συνθήκαι εξυπηρετήσεως του κοινού τοποθετούν το νέον κατάστημα εις την θέσιν ομοίων επιχειρήσεων του εξωτερικού, γεγονός που θα ασκήση επίδρασιν εις τον εμπορικόν κόσμον της πρωτευούσης.

ΕΠΙΦΥΛΛΙΣ: «Μιχαήλ Θ. Λάσκαρις (1903-1965)». Υπό του κ. Κώστα Δαφνή.

ΝΕΟ ΚΥΜΑ: Ακούσατε τους δίσκους με το Νέο Κύμα;