ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 5.XΙI.1965

«ΘΑ ΕΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝΤΟ» ΑΝ ΑΠΟΣΤΑΤΟΥΣΑΝ: Νέα εκπληκτικά στοιχεία προσετέθησαν χθες, όσον αφορά τας μεθόδους διά των οποίων επετεύχθη ο περιορισμός των αποσκιρτήσεων βουλευτών της Ενώσεως Κέντρου. Τα στοιχεία προέρχονται από ομιλίας του κ. Δημ. Τραχανή, γενικού γραμματέως του Ελληνοτσεχοσλοβακικού Συνδέσμου και της κ. Μπέτης ή Καίτης Ζεύγου, προσκεκλημένων του εν Τσεχοσλοβακία αντιστοίχου συνδέσμου εις Πράγαν. Ο κ. Τραχανής και η κ. Ζεύγου ωμίλησαν την εσπέραν της 12ης Νοεμβρίου [1965] περί της εν Ελλάδι πολιτικής καταστάσεως, εις συγκέντρωσιν των εν Πράγα ευρισκομένων κομμουνιστοσυμμοριτών, η οποία επραγματοποιήθη εις τα γραφεία του εκεί παραρτήματος του ΚΚΕ. Ο κ. Τραχανής, απεκάλυψε, μεταξύ άλλων, ότι «εάν δεν εξεγείρετο ο λαός και δεν ειδοποίει πολλούς εκ των κεντρώων βουλευτών ότι θα εδολοφονούντο, εάν ετόλμων να προδώσουν την εντολήν του, θα είχον αποστατήσει έτι περισσότεροι εξ αυτών». Ο ομιλητής ανέφερεν ακόμη ότι χάρις εις την δραστηρίαν και ορθήν καθοδήγησιν της ΕΔΑ, επετεύχθη η ενότης του λαού εις τον αγώνα κατά του αυλικού πραξικοπήματος […]. Υπό το αυτό πνεύμα ωμίλησε και η κ. Ζεύγου, όσον αφορά ειδικώτερον την κινητοποίησιν και δράσιν των γυναικείων σωματείων.

ΡΑΔΙΟΠΕΙΡΑΤΕΣ: Απροσδόκητον εξέλιξιν λαμβάνει το θέμα των πειρατικών ραδιοσταθμών κατόπιν της αθρόας αυξήσεως του αριθμού των τελευταίων. Η ανοχή των αρχών οφείλεται εις ασάφειαν ως προς την ισχύουσαν νομοθεσίαν, την οποίαν φαίνεται αντελήφθησαν οι κάτοχοι των μικρών αυτών πομπών και άρχισαν να πολλαπλασιάζονται ως η άμμος της θαλάσσης. Τελευταίως, οι νεαροί κατά το πλείστον ιδιοκτήται μικρών ραδιοσταθμών απεδύθησαν εις αγώνα προς κατάκτησιν ενός… κύματος διά την εκπομπήν του προγράμματός των, με αποτέλεσμα να υβρίζωνται και να αλληλοαπειλούνται μέσω των πομπών των. Επί πλέον, αναζητούντες καθημερινώς νέας συχνότητας ήρχισαν να παρακωλύουν σοβαρώς την λειτουργίαν των εθνικών ραδιοφωνικών δικτύων και την επικοινωνίαν με τα εν πλω ευρισκόμενα σκάφη. Επίσης, ακούονται τώρα και διαφημιστικαί εκπομπαί από όλους τους «πειρατάς του αέρος», που σημαίνει ότι κάμνουν και επιχείρησιν. […] Λίαν συντόμως θα συνέλθη μεγάλη επιτροπή διά να εξετάση […] το θέμα των πειρατικών ραδιοσταθμών.