Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν «τακτοποιήσετε» τον ημιυπαίθριό σας

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν «τακτοποιήσετε» τον ημιυπαίθριό σας

3' 20" χρόνος ανάγνωσης

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν «τακτοποιήσετε» τον ημιυπαίθριό

σας

«Συμβουλές προς ναυτιλλομένους» για την τροπολογία Σουφλιά για

τους ημιυπαίθριους εξέδωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών

Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ). Η ομοσπονδία περιγράφει τη διαδικασία υποβολής

της δήλωσης και υπολογισμού του προστίμου, ενώ εκτιμά ότι δεν θα

επιφέρει αλλαγή στις σχέσεις συνιδιοκτησίας. Πιο συγκεκριμένα:

– Ποια είναι η διαδικασία δήλωσης;

Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου υποβάλλει προς την αρμόδια πολεοδομική

υπηρεσία φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται: α) Αίτηση για

«τακτοποίηση» κτίσματος. β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 εις

διπλούν, στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη ατομικά στοιχεία

του ιδιοκτήτη, ΑΦΜ και τη ΔΟΥ φορολογίας του ιδιοκτήτη, και

συνοπτική περιγραφή του χώρου, το εμβαδόν του δαπέδου του, η χρήση,

ο αριθμός της οικοδομικής άδειας και ο χρόνος έκδοσής της. γ)

Φωτοτυπία της εγκεκριμένης από την πολεοδομία κάτοψης του ορόφου,

στην οποία αποτυπώνεται ο ημιυπαίθριος χώρος που δηλώνεται. δ)

Παράβολο δημοσίου Tαμείου ύψους 250 ευρώ, επί ποινή απαραδέκτου,

για κάθε αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία, στην οποία υπάρχουν

κλειστοί ημιυπαίθριοι χώροι, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν

επιστρέφεται, αλλά συμψηφίζεται με το ποσό της εφάπαξ εισφοράς. Το

παράβολο αυτό ανέρχεται σε 350 ευρώ για τους λοιπούς δηλούμενους

χώρους (υπόγεια κ.λπ.).

– Ποιες είναι οι προθεσμίες;

Η αίτηση είτε κατατίθεται στο πρωτόκολλο της πολεοδομικής

υπηρεσίας του τόπου του ακινήτου εντός ανατρεπτικής προθεσμίας έξι

μηνών, είτε αποστέλλεται με συστημένη επιστολή εντός τεσσάρων μηνών

από την ισχύ του νόμου. Στην πρώτη περίπτωση, ο έλεγχος της

πληρότητας του φακέλου γίνεται κατά την υποβολή της αίτησης, οπότε

και ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τυχόν ελλείψεις. Στη δεύτερη

περίπτωση, ο έλεγχος γίνεται εντός 30 ημερών από την παραλαβή της

συστημένης επιστολής, οπότε ο αιτών ενημερώνεται εγγράφως για τυχόν

ελλείψεις.

– Τι συνέπειες έχει όποιος δεν δηλώσει;

Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης και δήλωσης ή μη εξόφλησης της

εισφοράς στο σύνολό της, ο χώρος υπάγεται στις διατάξεις περί

αυθαιρέτων. Σε περίπτωση ελέγχου ή καταγγελίας, τα πρόστιμα που

προβλέπει η νέα ρύθμιση είναι τα εξής: 1. Πρόστιμο ανέγερσης, σε

ποσοστό 30% της αξίας του αυθαιρέτου. 2. Πρόστιμο διατήρησης, σε

ποσοστό 5% κατ’ έτος της αξίας του αυθαιρέτου για κάθε έτος

διατήρησής του, από την κατασκευή του μέχρι την κατεδάφιση ή την

έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικής αδείας.

– Μήπως το κράτος ζητήσει αναδρομικά κάποιο φόρο, ασφαλιστική

εισφορά ή νέο πρόστιμο;

Η διάταξη ρητά προβλέπει ότι δεν οφείλονται αναδρομικά φόροι ή

ασφαλιστικές εισφορές.

– Με τι θα επιβαρυνθεί στο μέλλον όποιος δηλώσει;

Με τις επιβαρύνσεις που θα είχαν αν ήταν εξ αρχής δηλωμένοι με

την πραγματική τους χρήση και συγκεκριμένα: ΟΤΑ: Οι υπόγειοι και

ισόγειοι χώροι είναι κατά κανόνα δηλωμένοι στους ΟΤΑ με την αρχική

(νόμιμη) χρήση τους για τον υπολογισμό των δημοτικών τελών

καθαριότητας και φωτισμού, και κατ’ επέκταση και του Τέλους

Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και συνεπώς, η δήλωση ουδεμία αλλαγή

επιφέρει. ΕΤΑΚ: Οι φορολογούμενοι έχουν ήδη δηλώσει όλους τους

υπόγειους χώρους και πολλούς ημιυπαίθριους στο Ε9, ως βοηθητικούς

χώρους των κατοικιών τους. Μετά το πέρας της διαδικασίας

«τακτοποίησης», και συγκεκριμένα από 1.1.2010, οι φορολογούμενοι θα

πρέπει να τροποποιήσουν το Ε9 τους, με βάση τη νέα χρήση που

δήλωσαν.

Η φορολογική επιβάρυνση για το μέλλον είναι 1‰ ετησίως και αφορά

μόνον όσους η αντικειμενική αξία των κατοικιών τους υπερβαίνει το

αφορολόγητο όριο των 100.000 ευρώ για τους αγάμους και 200.000 ευρώ

για τους εγγάμους.

– Υπάρχουν αλλαγές στις σχέσεις συνιδιοκτητών κτιρίων;

1. Επειδή η ρύθμιση δεν καλύπτει ρητά το πρόβλημα, θεωρητικά

μπορεί να υπάρξουν αξιώσεις συνιδιοκτητών κτιρίων για αποκατάσταση

της νόμιμης χρήσης των «τακτοποιημένων» χώρων. 2. Η νέα ρύθμιση δεν

επηρεάζει, ούτε θα μπορούσε ποτέ, τη συμμετοχή των οριζοντίων

ιδιοκτησιών στα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας, εφόσον αυτή

καθορίζεται επακριβώς στην σύσταση και τον κανονισμό του κτιρίου,

που έχει μεταγραφεί μάλιστα στο αρμόδια Υποθηκοφυλακείο και μπορεί

να τροποποιηθεί μόνο με απόλυτη ομοφωνία όλων των συνιδιοκτητών του

κτιρίου. Βεβαίως, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι

χώροι αυτοί είχαν εξ αρχής συνυπολογιστεί στην κατανομή των

κοινόχρηστων δαπανών του κτιρίου ως κλειστοί χώροι (εφόσον το

κλείσιμό τους στην ουσία είχε προαποφασιστεί από τη φάση σχεδιασμού

του κτιρίου), ενώ κατά κανόνα είναι κατανεμημένοι σε όλες τις

οριζόντιες ιδιοκτησίες.

(Ημερομηνία δημοσίευσης 16/07/09)

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT