ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 11.XΙI.1965

ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ: Ουασιγκτών, 10.– Κατά τηλεγράφημα του πρακτορείου Ρώυτερ, το Σταίητ Ντηπάρτμεντ ανεκοίνωσε σήμερον ότι αι Ηνωμέναι Πολιτείαι συνεφώνησαν όπως πωλήσουν εις την Ελλάδα γεωργικά προϊόντα αξίας 14.000.000 δολλαρίων. Η πώλησις θα γίνη βάσει του προγράμματος «Τρόφιμα διά την ειρήνην» του 1965 […] Η Ελλάς θα λάβη αραβόσιτον, σόργον (ζαχαρόχορτον), βρώσιμα έλαια και λίπη, εντός των προσεχών 12 μηνών. Η Ελλάς θα πληρώση το αντίτιμον διά τα ως άνω είδη εντός 20ετίας, με επιτόκιον 3,5%. […] Εξ άλλου, εκπρόσωπος του Σταίητ Ντηπάρτμεντ εδήλωσε σήμερον ότι η νέα ελληνοαμερικανική συμφωνία έχει ως σκοπόν να καταδείξη το ζωηρόν και συνεχιζόμενον ενδιαφέρον της Κυβερνήσεως των Ηνωμένων Πολιτειών διά την ευημερίαν του ελληνικού λαού. Η εν λόγω συμφωνία –προσέθεσεν– αποτελεί νέαν απόδειξιν της υφισταμένης στενής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών από της εφαρμογής του «Δόγματος Τρούμαν».}

ΑΝΑΣΤΑΣ ΜΟΚΙΓΙΑΝ: Ουασιγκτών, 10.– Δεν θα έχη μεγάλην επίδρασιν επί των ρωσοαμερικανικών σχέσεων η αντικατάστασις του κ. Μικογιάν εις την προεδρίαν της Σοβιετικής Ενώσεως. Τούτο εδήλωσε σήμερον ο πρώην πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών εις Μόσχαν κ. Αβερελ Χάρριμαν. […] Σημασία αποδίδεται εις την τοποθέτησιν του κ. Ποντγκόρνυ εις την «διακοσμητικήν θέσιν του προέδρου, ενώ δεν δύναται να εκτιμηθή εισέτι η σημερινή θέσις του κ. Σελέπιν, ο οποίος απηλλάγη των καθηκόντων του αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως και θα αφιερώση την δραστηριότητά του εις το κόμμα. […] Ο κ. Μικογιάν θα μείνη ως ένας εκ των αντιπροέδρων και μέλος του Πρεζίντιουμ του Ανωτάτου Σοβιέτ και της Κεντρικής Επιτροπής του Κ.Κ.Ρ.

ΝΤΗΝ ΡΑΣΚ: Νέα Υόρκη, 10.– Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών κ. Ντην Ρασκ ομιλών σήμερον εις συνέδριον της αμερικανικής εργατικής συνομοσπονδίας εις Αγιον Φραγκίσκον, είπεν ότι πρέπει ο κομμουνιστικός κόσμος να υποχρεωθή να αντιληφθή ότι αι Ηνωμέναι Πολιτείαι βλέπουν την μάχην των εις το Βιετνάμ ως ζωτικήν ανάγκην διά να αναχαιτισθή η όρεξις δι’ επίθεσιν. Αλλως, προσέθεσεν, η διεθνής ειρήνη θα κινδυνεύση.

ΘΥΜΑΤΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ: Την 9.30 π.μ. αύριον αι συνεργαζόμεναι οργανώσεις εφέδρων πολεμιστών και θυμάτων θα τελέσουν εις τον μητροπολιτικόν ναόν επιμνημόσυνον δέησιν διά τα θύματα του Δεκεμβριανού κινήματος. Θα χοροστατήση ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών.