ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 12.XΙI.1965

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ: Ο υπουργός Εθνικής Αμύνης κ. Σταύρος Κωστόπουλος [φωτογραφία] απεκάλυψεν χθες την εσπέραν ότι την ημέραν της πτώσεως της Κυβερνήσεως του κ. Γεωργίου Παπανδρέου [15 Ιουλίου 1965] εσημειώθησαν ύποπτοι κινήσεις αξιωματικών εις την αεροπορικήν βάσιν Αγχιάλου. Εις την ανωτέρω αποκάλυψιν ο κ. υπουργός προέβη απαντών εις τεθέντα υπό απογευματινής εφημερίδος σχετικά ερωτήματα. Συγκεκριμένως, ο κ. Κωστόπουλος εδήλωσεν ότι διά τα γεγονότα της Αγχιάλου διέταξε να γίνη ένορκος διοικητική εξέτασις, η οποία ανετέθη εις τον υποστράτηγον Στρατιωτικής Δικαιοσύνης κ. Γ. Ζαρίφην. Το πόρισμα της εξετάσεως, κατόπιν προτάσεως του διενεργήσαντος αυτήν, εστάλη εις τον διενεργούντα τας ανακρίσεις διά τον ΑΣΠΙΔΑ εισηγητήν. Δεδομένου δε ότι η ανάκρισις είναι μυστική και το πόρισμα αποτελεί έγγραφον της σχηματιζομένης δικογραφίας ουδεμία ανακοίνωσις είναι δυνατόν να γίνη επ’ αυτού. Εκ της ανωτέρω δηλώσεως εξάγεται το συμπέρασμα ότι κατά την ημέραν της πτώσεως της Κυβερνήσεως είχον σημειωθή κινήσεις αξιωματικών, αι οποίαι δεν είναι άσχετοι με τους σκοπούς και τας επιδιώξεις της παραστρατιωτικής οργανώσεως. Αλλωστε, λόγω της συναφείας των περιστατικών το πόρισμα απεστάλη εις τον ανακριτήν της υποθέσεως ΑΣΠΙΔΑ. Ο υπουργός Εθνικής Αμύνης κ. Κωστόπουλος εις απάντησιν άλλων ερωτημάτων σχετικώς με τας ανευρεθείσας επιστολάς και σημειώματα του αυτοκτονήσαντος υποπτεράρχου Δ. Βουτσινά εδήλωσεν ότι το υπουργείον Αμύνης ουδεμίαν ανάμιξιν έχει σχετικώς, καθ’ όσον τα ανευρεθέντα σημειώματα και επιστολαί ευρίσκονται εις χείρας του εισαγγελέως.

ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΙΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ: Η επιβεβαιωθείσα χθες αρμοδίως προφυλάκισις του τρίτου κατά σειράν συνταγματάρχου Δημ. Χονδροκούκη επέτεινε την σύγχυσιν και την αναταραχήν εις το στενόν περιβάλλον του αρχηγού της Ενώσεως Κέντρου [Γεώργιος Παπανδρέου] …Λέγεται ότι εξεδηλώθη προσπάθεια από ωρισμένους αξιωματικούς, οι οποίοι καθ’ οιονδήποτε τρόπον είχον σχέσιν με την οργάνωσιν ΑΣΠΙΔΑ και συνδέονται μετά της οικογενείας Παπανδρέου, όπως επιτύχουν την συγκέντρωσιν πληροφοριών επί της εκτάσεως των γενομένων [υπό των συλληφθέντων αξιωματικών] αποκαλύψεων, εκ των οποίων θα επηρεασθή η πορεία των ανακρίσεων. […] Κατετέθη υπό βουλευτού της Ενώσεως Κέντρου αίτησις καταθέσεως όλου του σχετικού φακέλλου εις την Βουλήν.