ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 19.XΙI.1965

ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΔΕΣΜΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΚΥΠΡΟ:  (Από κύριον άρθρον της «Κ».) «Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας εις την Πολιτικήν Επιτροπήν του ΟΗΕ επί της προτάσεως των 32 αδεσμεύτων [κρατών] επί του Κυπριακού αποτελεί αναμφισβήτητον ηθικήν νίκην της Ελλάδος και της Κύπρου, διότι ανεγνωρίσθη η αρχή της απολύτου ανεξαρτησίας και απεκλείσθη η οιαδήποτε έξωθεν επέμβασις, αλλ’ είναι προφανές ότι δεν προωθεί ουσιαστικώς την λύσιν του Κυπριακού. Η ισχνή πλειοψηφία, εν πρώτοις, και κατόπιν ο αριθμός των αποσχόντων της ψηφοφορίας -47 εψήφισαν υπέρ του σχεδίου, 7 κατεψήφισαν και 51 απέσχον- μαρτυρούν ευγλώττως περί του κρατούντος εις τα Ηνωμένα Εθνη πνεύματος έναντι της κυπριακής υποθέσεως. Εάν δε ληφθή υπ’ όψει ότι εις τους αποσχόντας συμπεριλαμβάνονται αι περισσότεραι χώραι της Δύσεως και τα κράτη του ανατολικού συνασπισμού, πρέπει να έχωμεν αρκετάς ανησυχίας ως προς την εξέλιξιν του θέματος εις την Γενικήν Συνέλευσιν όπου διά να ληφθή απόφασις απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων των ψηφιζόντων, ανεξαρτήτως αποχών ή απουσιών. […].»

ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ:  (Από την στήλην «Σημειώσεις ενός Αθηναίου».) Κάθε πρωί εις τας 6 και εις τας 7 η ώρα ακριβώς, διάφορα εργοστάσια αναγγέλλουν την έναρξιν της εργασίμου ημέρας με σειρήνα, όπως τον παλαιόν καιρόν, όταν τα ωρολόγια ήσαν είδη πολυτελείας και ο περισσότερος κόσμος επερίμενε να σφυρίξη η φάμπρικα ή το ωρολόγιον του Αγίου Σουλπικίου να σημάνει την δωδεκάτην. Αλλά σήμερα το ωρολόγιον είναι του χεριού μας και τα ξυπνητήρια πάμφθηνα. Δεν υπάρχει λόγος να φροντίζουν τα εργοστάσια διά το γενικόν εγερτήριον εις ακτίνα τόσων χιλιομέτρων γύρω των. [Σημ. «Φ»: Εδώ ο Αθηναίος μάλλον κάνει λάθος. Την 6η ώρα ήταν η αρχή της βάρδιας 6-2 για όσα εργοστάσια είχαν πρωινή και βραδυνή βάρδια, και η 7η ήταν η αρχή της μιας βάρδιας ημερησίως 7-15. Αρα οι σειρήνες σήμαιναν την ώρα έναρξης της εργασίας.]