ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 18.IΙ.1966

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ο αρχηγός της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ενώσεως κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος, σχολιάζων χθες τον λόγον του κ. Γεωργίου Παπανδρέου κατά την «πανδημοκρατικήν» συγκέντρωσιν Ενώσεως Κέντρου – Ενιαίας Δημοκρατικής Αριστεράς εις την πλατείαν Κλαυθμώνος, παρετήρησεν ότι ήλπισεν εις μάτην ότι ο εκφωνηθείς λόγος θα περιείχε νέας θέσεις, ή έστω και παλαιάς, που δεν θα επαναλαμβάνοντο μονοτόνως, αλλά θα αναπροσηρμόζοντο. Η Κυβέρνησις της Ε.Κ., ετόνισεν, εκλόνισε τα ισχυρά θεμέλια μιας οικονομίας -τα οποία είχε θέσει η ΕΡΕ- που θα ωδήγουν ασφαλώς εις την βελτίωσιν των όρων ζωής όλων των Ελλήνων. Αυτός είναι ακριβώς ο «σεισμός» που ησθάνθη ο λαός. Επισημαίνων ότι η δήλωσις, ότι η Ε.Κ. δεν πρόκειται να θέση καθεστωτικόν, έρχεται εις αντίφασιν με την επομένην φράσιν περί θέσεως ζητήματος ομαλής λειτουργίας του πολιτεύματος και ότι η Ελλάς δεν είναι ούτε «βουλευτοκρατία», αλλ’ ούτε και «λαοκρατία», ο κ. Κανελλόπουλος ανέφερεν ακόμη ότι ο κ. Παπανδρέου παρέκαμψε με ρητορικάς εκφράσεις το πρόβλημα της πολώσεως, απευθυνόμενος προς πλήθος καθαρώς «πολωτικού» χαρακτήρος.

ΠΤΩΣΙΣ ΤΟΥΠΟΛΕΦ: Μόσχα, 17.- Γιγαντιαίον ρωσικόν αεροσκάφος «ΤΥ-114» συνετρίβη σήμερον κατά την απογείωσίν του εκ του αεροδρομίου της Μόσχας και, κατά πληροφορίας, τα περισσότερα των επιβαινόντων αυτού 70 ατόμων εφονεύθησαν.

ΑΛΝΤΟ ΜΟΡΟ: Ρώμη, 17.- Ο κ. Αλντο Μόρο, απεδέχθη σήμερον την εντολήν όπως αναλάβη τον σχηματισμόν της νέας ιταλικής Κυβερνήσεως.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Πιτσβούργον, Φεβρουάριος.- Ηρχισαν να διαφαίνονται αι πρώται πρακτικαί εφαρμογαί της συνθετικής ινσουλίνης, που ανεκάλυψεν ο Ελλην καθηγητής του ενταύθα πανεπιστημίου [University of Pittsburgh] Παναγιώτης Κατσογιάννης. Ανακοίνωσις του Ινστιτούτου Ιατρικών Ερευνών του Πανεπιστημίου τούτου απεκάλυψεν ότι η συνθετική ινσουλίνη αποδεικνύεται τώρα χρήσιμος εις την καταπολέμησιν του διαβήτου.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ: «Η συνάντησις Κανύ – Δοστογέφσκυ στους “Δαιμονισμένους”». Υπό του κ. Χρήστου Γιανναρά. (Γ΄, τελευταίον μέρος).