ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 7-V-1966

49-chronia-prin-amp-8230-7-v-1966-2081765

ΕΠΙΔΡΟΜΗ: Πληροφορίαι ληφθείσαι εις Αθήνας τας πρώτας απογευματινάς ώρας της Πέμπτης [5 Μαΐου 1966] ανέφερον ότι περί τους 30 Τούρκους φοιτητάς εισήλθον αυθαιρέτως εις την Μεγάλην του Γένους Σχολήν της Κωνσταντινουπόλεως και διέκοψαν τα κατά την στιγμήν εκείνην διδασκόμενα μαθήματα. Οι επιδραμόντες ηξίωσαν να προσέλθη ενώπιόν των ο διευθυντής της Σχολής, ο οποίος ευρίσκετο την στιγμήν εκείνην εις την αίθουσαν διδασκαλίας. Ταυτοχρόνως οι Τούρκοι φοιτηταί διέκοψαν τας τηλεφωνικάς συνδέσεις, ώστε να μη δύναται η Σχολή να επικοινωνήση με τον έξω κόσμον. Οι επιδρομείς εζήτησαν από τον διευθυντήν της Σχολής να τους προσκομίση το βιβλίον της διδασκομένης ύλης, προέβησαν δε εκ παραλλήλου εις παρατηρήσεις διότι διδάσκεται η ελληνική γλώσσα και ηξίωσαν να τους γνωστοποιηθή υπό ποίον πνεύμα γίνεται η διδασκαλία εις τους μαθητάς. Οι Τούρκοι φοιτηταί προέβησαν επίσης, κατά την είσοδόν των εις την Σχολήν, εις δριμείας παρατηρήσεις προς τον γραμματέα αυτής, διότι κατά την στιγμήν της επιδρομής συνδιελέγετο από τηλεφώνου εις την ελληνικήν γλώσσαν. Ο διεθυντής της Σχολής κατώρθωσε να ειδοποιήση την αστυνομίαν, άνδρες της οποίας έφθασαν εις την Σχολήν, αλλά ετήρησαν χλιαράν στάσιν έναντι των επιδρομέων, συνδιαλεγόμενοι με τους Τούρκους φοιτητάς τους οποίους συνώδευον τέσσαρες φωτογράφοι, οι οποίοι ελάμβανον πλήθος φωτογραφιών. Εκπρόσωπος του Πατριαρχείου εδήλωσεν ότι το Πατριαρχείον δεν έχει αρμοδιότητα επί του εκπαιδευτικού προγράμματος των ορθοδόξων σχολείων. Ταύτα, κατά την δήλωσιν του εκπροσώπου, υπάγονται υπό το τουρκικόν υπουργείον Παιδείας.