ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 22-V-1966

ΑΝΟΔΟΣ ΛΙΝ ΠΙΑΟ:  (Ανταπόκρισις του Joseph Alsop) Χογκ Κογκ, Μάιος. – Παρ’ όλον ότι ο Μάο Τσε Τουγκ ανεφάνη εις το προσκήνιον επ’ ολίγον, ύστερα από πολύμηνον έκλειψιν, διά να δεξιωθή τον πρωθυπουργόν της Αλβανίας κ. Μεχμέτ Σέχου, εξακολουθούν να υφίστανται πολλαί ενδείξεις περί των πρώτων τριγμών μιας μείζονος κρίσεως περί την διαδοχήν του, εις την Κίναν. […] Λογικόν είναι να εικάσωμεν ότι ο γηραιός Μάο υποφέρει από μακρού χρόνου εκ σοβαράς νόσου, από την οποίαν ανέρρωσε, τουλάχιστον μερικώς. [Σημ. «Φ»: Ο Μάο πέθανε τον Σεπτέμβριο του 1976 και αφού εν τω μεταξύ είχε δεχθεί τον Νίξον στο Πεκίνο.] Μία τοιαύτη ασθένεια αποτελεί την καλυτέραν εξήγησιν των ενδείξεων περί διαμάχης διά την κατάληψιν του επιμάχου αξιώματος και επίσης περί των μεταβολών θέσεων μεταξύ των ανωτάτων ηγετών, αι οποίαι είναι του είδους εκείνου που θα ανέμενε κανείς εις τας απαρχάς μιας κρίσεως διαδοχής. Μία από τας ενδείξεις αυτάς είναι η νέα προβολή του αρχηγού του στρατού, στρατάρχου Λιν Πιάο (φωτογραφία). Ο Λιν Πιάο και ο πρωθυπουργός Τσου Εν Λάι εγράφη υπό του Τύπου του Πεκίνου ότι ήσαν παρόντες όταν ο Μάο επανεμφανίσθη διά να δεξιωθή τον Μεχμέτ Σέχου. Η παρουσία του Τσου Εν Λάι, συναδέλφου του Σέχου, ήτο κάτι το φυσικόν. Τουναντίον, η παρουσία του διοικητού του στρατού, εις την ειδικήν αυτήν περίπτωσιν, ήτο κάτι το εντελώς ασύνηθες και ανεξήγητον. […] Ο κομματικός μηχανισμός του Πεκίνου διευθύνεται υπό του δημάρχου της πρωτευούσης, Πενγκ Τσεν. Και ο Πενγκ Τσεν μαζί με τον Τενγκ Χσιάο Πινγκ είναι δύο ισχυραί κομματικαί προσωπικότητες, που εφέροντο γενικώς ως οι πιθανότεροι κληρονόμοι της τεραστίας εξουσίας του Μάο. Τώρα, όμως, ο υπαρχηγός του Τσεν, αντιδήμαρχος του Πεκίνου, Βου Χαν υφίσταται σφοδροτάτας επιθέσεις. […] Ετσι ο Πενγκ Τσεν φαίνεται ότι είναι θύμα προληπτικής εκκαθαρίσεως. Η αιφνιδία προβολή του Λιν Πιάο και η πασιφανής πτώσις της τεραστίας ισχύος του δημάρχου του Πεκίνου είναι πολιτικά φαινόμενα ιδιαιτέρας σπουδαιότητος. Βραχυπροθέσμως, οι τριγμοί ούτοι αποτελούν καλούς οιωνούς διά τον κινεζικόν λαόν. Οι ευφυέστατοι και ρεαλισταί λ.χ., που διευθύνουν την κινεζικήν οικονομίαν, θα πρέπει να αισθάνονται το έδαφος να ολισθαίνη υπό τους πόδας των. Ο πρακτικός νους των επέφερε μίαν πραγματικήν αναζωογόνησιν ύστερα από την καταστροφήν του Μεγάλου Αλματος. […] Εάν οι ρεαλισταί τεχνικοί χάσουν την μάχην και επί του οικονομικού, επίσης πεδίου, αι κινεζικαί μάζαι θα υποφέρουν τας συνεπείας. […]