ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν στην «Κ» 21.VΙ.1966

49-chronia-prin-stin-k-21-vi-1966-2088839

Ο ΝΤΕ ΓΚΩΛ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ: Μόσχα, 20.– Ο ρωσικός λαός, εκτός βεβαίως της επισήμου ηγεσίας της Σοβιετικής Ενώσεως, επεφύλαξεν εις τον Γάλλον πρόεδρον, στρατηγόν Ντε Γκωλλ, πραγματικώς αποθεωτικήν υποδοχήν, κατά την σημερινήν ενταύθα άφιξίν του δι’ 11ήμερον επίσημον επίσκεψιν, που ίσως θα αποτελέση σταθμόν και αποφασιστικήν καμπήν εις την διεθνή κατάστασιν και ειδικώτερον εις τας σχέσεις μεταξύ Ανατολής και Δύσεως. Πλέον του ενός εκατομμυρίου άτομα είχον συγκεντρωθή εις τας οδούς της Μόσχας και επευφήμουν φρενιτωδώς τον Γάλλον ηγέτην, ο οποίος όρθιος εχαιρέτα τα πλήθη, που έσειον μικράς τριχρώμους γαλλικάς σημαίας.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ως έχουν σήμερον τα πράγματα, η ΕΡΕ θεωρεί αναγκαίον να εξακολουθήση στηρίζουσα την Κυβέρνησιν. Με την φράσιν αυτήν, ο αρχηγός της ΕΡΕ κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος ετερμάτισε τας δηλώσεις, εις τας οποίας προέβη προς τους εκπροσώπους του Τύπου, μετά την δίωρον χθεσινήν συνάντησίν του με τον πρωθυπουργόν κ. Στέφανον Στεφανόπουλον. […] Ο κ. Κανελλόπουλος παρετήρησεν, όμως, εις τας δηλώσεις του ότι τούτο δεν σημαίνει ότι είναι δυνατόν να προεξοφληθή και κατ’ ελάχιστον η στάσις την οποίαν ημπορεί να λάβη η ΕΡΕ αύριον ή μεθαύριον. [Σημ. «Φ»: Ο Κανελλόπουλος ανέτρεψε την κυβέρνηση Στεφανόπουλου ακριβώς έξι μήνες αργότερα, στις 20 Δεκεμβρίου 1966.]

Π. Δ. ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ: (Φυλλάδια) Π. Μαστροδημήτρη: «Κυριακός ο εξ Αγκώνος εις Εύβοιαν». (Κείμενα και Μελέται Νεοελληνικής Φιλολογίας). Αθήναι 1966. Του ιδίου: «Νικολάου Σεκουνδίνου ανέκδοτος επιστολή». Ανατύπωσις. Αθήναι 1965.

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ εγκαινιάζει από σήμερον και εκάστην Τρίτην 8.30 μ.μ. ένα καλλιτεχνικόν πρόγραμμα με την Ανναν και την Μαρίαν Καλουτά, που παίζουν εις το θέατρον «Διάνα» της μακεδονικής πρωτευούσης την επιθεώρησιν «Μπλεξίματα… Μπερδέματα».