ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 2-VII-1966

ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ: Εδόθη χθες προς δημοσίευσιν το πόρισμα της δικαστικής ερεύνης της ενηργηθείσης υπό των αρεοπαγιτών κ.κ. Θ. Καμπέρη και Π. Δαλιάνη επί της ενώπιον της Βουλής καταγγελίας του κ. Ανδρέα Παπανδρέου περί παρανόμου χρηματισμού των διοικητών των Τραπεζών διά την έγκρισιν χρηματοδοτήσεως των επιχειρηματικών κλάδων. Η έκθεσις των δύο αρεοπαγιτών επικρίνει τον αρνηθέντα όπως εμφανισθή ενώπιον της εκτοξευθείσης κατηγορίας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «Το πόρισμα, το οποίον δίδω σήμερον εις την δημοσιότητα, τερματίζει την θλιβεράν προσπάθειαν κατασυκοφαντήσεως, την οποίαν επεχείρησεν ο βουλευτής Αχαΐας κ. Α. Παπανδρέου. Ο κ. Α. Παπανδρέου δεν είχε το ηθικόν θάρρος να επιβεβαιώση και εκτός της Βουλής τα όσα εντός της αιθούσης του Κοινοβουλίου υπεστήριξεν. Ηγωνίσθη να διατηρήση μέχρι τέλους την κάλυψιν της βουλευτικής ασυλίας. Παραλλήλως όμως δεν είχε και το σθένος να ομολογήση ότι έσφαλε και να δώση τας αναγκαίας εξηγήσεις. Δικαιούμεθα συνεπώς να υποθέσωμεν ότι διέπραξε συνειδητώς συκοφαντίαν και παρεβίασε κατά τρόπον απαράδεκτον την στοιχειώδη πολιτικήν δεοντολογίαν. Τον παραδίδομεν εις την κρίσιν όλων των τιμίων ανθρώπων της χώρας.»

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: «Χαίρω διότι το πόρισμα της διοικητικής εξετάσεως ικανοποιεί τόσον τον κ. Μητσοτάκην και καθησυχάζει την συνείδησίν του ως τιμίου ανδρός, ο οποίος πάντοτε υπηρέτησε τα συμφέροντα του έθνους και του λαού και ήτο συνεπής προς το κόμμα του και τον αρχηγόν του. Λυπούμαι, όμως, διότι: αν το θέμα έκλεισε δι’ αυτόν, παραμένει ανοικτόν διά τον ελληνικόν λαόν και δεν πρόκειται να κλείση ώς την στιγμήν που θα επανέλθη εις την εξουσίαν Κυβέρνησις, στηριζομένη εις την λαϊκήν θέλησιν, ικανή να υποτάξη τα άνομα συμφέροντα της οικονομικής ολιγαρχίας εις τα γενικώτερα συμφέροντα του έθνους, που αγωνίζεται διά την επιβίωσίν του. […].»

ΠΙΑΝΙΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ: Ρεσιτάλ πιάνου του κ. Γ. Θέμελη δίδεται σήμερον Σάββατον, 8.30΄ μ.μ., εις το Ωδείον Ηρώδου του Αττικού, παρουσία της πριγκιπίσσης Ειρήνης. Ο καλλιτέχνης θα εκτελέση πρόγραμμα που περιλαμβάνει αποκλειστικώς έργα Σοπέν.