ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 8-VII-1966

ΒΡΕΤΑΝΙΑ – ΓΑΛΛΙΑ – ΕΟΚ: Λονδίνον, 7.- Κατά τας σημερινάς συνομιλίας των πρωθυπουργών της Γαλλίας και της Αγγλίας κ.κ. Ζωρζ Πομπιντού και Χάρολντ Ουΐλσων, αι οποίαι διήρκεσαν 90 λεπτά της ώρας, δεν εσημειώθη πρόοδος επί οιασδήποτε ουσιώδους μορφής του προβλήματος της εισόδου της Αγγλίας εις την Ευρωπαϊκήν Κοινήν Αγοράν. Οι δύο πρωθυπουργοί συνεφώνησαν ότι η συνομιλία των κατέληξεν εις βελτίωσιν της κατανοήσεως των προβλημάτων επί του θέματος της εισδοχής της Αγγλίας εις την ΕΟΚ, αλλ’ αι βασικαί των θέσεις παρέμειναν αμετάβλητοι.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ: Βερολίνον, Ιούλιος.- Συνεργεία αστυνομικών της Ανατολικής Γερμανίας ήρχισαν χθες να μετατοπίζουν μέρος της μεθορίου μεταξύ Ανατολικού και Δυτικού Βερολίνου προς δυσμάς, πλησιέστερον προς το ανοικοδομηθέν μέγαρον του Ράιχσταγκ εις τον δυτικόν τομέα της πόλεως. Οι Ανατολικοί φρουροί κατηδάφισαν μέρος του τείχους εις απόστασιν 6 περίπου μέτρων από του μεγάρου και το αντικατέστησαν διά φράκτου συρματοπλεγμάτων, εκτεινομένου παραλλήλως προς το κτίριον και εις απόστασιν 1,5 μέτρου από αυτού. […] Τυπικώς, η ενέργεια  των Ανατολικών είναι νόμιμος, διότι τα σύνορα του Ανατολικού Βερολίνου διέρχονται ακριβώς κατά μήκος της ανατολικής προσόψεως του Ράιχσταγκ.

ΙΟΝΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ: Κέρκυρα, 7.- Αίτημα του κερκυραϊκού λαού είναι η αναβίωσις  της Ιονίου Ακαδημίας με πανεπιστημιακάς και μεταπτυχιακάς σχολάς.

ΜΠΑΛΛΕΤΟ ΚΙΡΩΦ: Με κατάμεστον το Ηρώδειον εδόθη χθες το βράδυ η πρώτη παράστασις του «Μπαλλέτου Κίρωφ» του Λένινγκραδ, που εσημείωσε λαμπράν επιτυχίαν.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΦΟΥΛΜΠΡΑΪΤ: Το εν Ελλάδι Αμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ιδρυμα (Πρόγραμμα Φουλμπράιτ) γνωστοποιεί ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων δι’ υποτροφίας παρατείνεται μέχρι της 31ης Ιουλίου 1966. […].

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ: Χθες παρουσιάσθη εις τον ανακριτήν ο στρατηγός Γ. Κουρούκλης, […] και απελογήθη επί της κατηγορίας ότι εζήτησεν, εις λόγον του 114 κεφαλάς. Ο στρατηγός Κουρούκλης δεν ανεκάλεσεν ουδέν των όσων είπεν. Αντιθέτως εζήτησε την παραπομπήν των προδοτών εις δίκην και την επιβολήν της εσχάτης των ποινών.