ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν στην «Κ» 2.VΙΙI.1966

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΑΤΑ ΑΝΔΡΕΑ: Αργοστόλιον, 1.- Το κλιμάκιον υπουργών, το οποίον αφίκετο χθες εις Κεφαλληνίαν, ανεχώρισεν επιστρέφον εις Αθήνας. Κατά την ενταύθα παραμονήν του ο υπουργός Συντονισμού κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης εις πολιτικόν λόγον του από του εξώστου του δημαρχείου της πόλεως επετέθη δριμύτατα κατά της αντιπολιτεύσεως και ιδιαιτέρως κατά του κ. Ανδρέα Παπανδρέου, τον οποίον απεκάλεσε φυγόστρατον. Ειδικώτερον είπεν: «Τολμούν μερικοί φυγόστρατοι, μερικοί άλλοι ξερριζωμένοι από την Ελλάδα επί χρόνια, να μας αποκαλούν προδότας. Ο λαός είναι εις θέσιν να αξιολογήση και να κρίνη. Η ηγεσία ούτε χαρίζεται ούτε κληρονομείται. Κατακτάται με αγώνας και με κοινήν αναγνώρισιν.» Διά τον κ. Ανδρέαν Παπανδρέου είπε περαιτέρω ότι δεν εψήφισε κατά τας κρισίμους εκλογάς του 1963, διότι εκαιροσκόπει, καθ’ όσον υπήρξεν υπάλληλος της κυβερνήσεως Καραμανλή και ημείβετο παχυλώς από το καθεστώς, το οποίον σήμερον κατηγορεί. […] Ομιλών προηγουμένως ο υφυπουργός Συγκοινωνιών κ. Ευάγγελος Δενδρινός […] απεκάλεσεν τον κ. Ανδρέαν Παπανδρέου «άκαπνον τροτσκιστήν».

EDWARD GORDON CRAIG: Ο Εντουαρντ Γκόρντον Κραίηγκ, ο τελευταίος Βικτωριανός της αγγλικής σκηνής και ο πρώτος προφήτης μιάς νέας τάξεως εις το θέατρον, μιάς τάξεως που ακόμη ευρίσκεται εν εξελίξει και, όπως θα ημπορούσε να προσθέση κανείς, είναι ανίκανη να ολοκληρωθή σύμφωνα με τις ιδέες του προφήτου της, απέθανεν εις την Βανς της Γαλλίας εις ηλικίαν 94 ετών. Οταν έπαυσε να παίζη εις το θέατρον […] και ήρχισεν την εργασίαν του ως σκηνογράφος, είχε την επιθυμίαν […] να δημιουργήση ένα νέον μάλλον κόσμον εις την σκηνήν παρά να αντιγράψη ατελώς, αλλά με ιστορικήν ακρίβειαν, τον ήδη υπάρχοντα, όπως έκαμναν στερεοτύπως οι τελευταίοι βικτωριανοί σκηνογράφοι. […].

Β’ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ: Εις την Ζάκυνθον και εις το πλαίσιον της εκεί Β’ Συναντήσεως Μεσαιωνικού – Λαϊκού Θεάτρου, εδόθησαν παραστάσεις την Κυριακήν με το έργον «Ο Χάσης» του Γουζέλη, από τον Ομιλον Λαϊκού Θεάτρου της πόλεως και χθες με το Κρητικόν Μυστήριον «Η θυσία του Αβραάμ», από τον Ομιλον Αγγερικού. Σήμερον Τρίτην δίδει παράστασιν το Πανεπιστημιακόν Θέατρον «Κά Φόσκαρι» της Βενετίας.