ΑΠΟΨΕΙΣ

Πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ για Οικονομία

Πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ για Οικονομία

Για την οικονομική ανάπτυξη το ΠΑΣΟΚ
προτείνει:

programma-pasok-gia-oikonomia0
Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Η γνώση, που είναι αποτέλεσμα της
γενικής παιδείας, αλλά και της εξειδίκευσης, της κατάρτισης και της
δια βίου μάθησης αποτελεί το κυριότερο συστατικό της ανάπτυξης στη
σημερινή εποχή. Η γνώση δεν σταματά με τα επίσημα πτυχία της
δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σωρεύεται αλλά και
ανανεώνεται με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς και απαιτείται οι
πολίτες να συμμετέχουν σ’ αυτή την ανανέωση.

programma-pasok-gia-oikonomia1
Ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας της
οικονομίας. Η χώρα μας είναι μια χώρα με πολλές μικρές επιχειρήσεις
και αναλογικά με τον πληθυσμό, με τους περισσότερους ελεύθερους
επαγγελματίες στην ΕΕ. Η πολιτική μας στοχεύει στη μείωση των
εμποδίων στην επιχειρηματικότητα, στην αύξηση του μεγέθους των
επιχειρήσεων, την καλύτερη οργάνωσή τους, την πληρέστερη
χρηματοδότησή τους και βεβαίως, τον εξαγωγικό προσανατολισμό τους,
με έμφαση τόσο τις αναπτυγμένες αγορές της Ευρώπης όσο και τις
γειτονικές χώρες της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης.

programma-pasok-gia-oikonomia2
Επένδυση στις νέες τεχνολογίες και στην καινοτομία, ιδιαίτερα στους
νέους τομείς της πληροφορικής, των επικοινωνιών, της
βιοτεχνολογίας, των νέων υλικών, σε στενή σχέση με τον παραγωγικό
τομέα τον οποίο τροφοδοτεί και ανανεώνει με νέες ιδέες, προϊόντα
και υπηρεσίες. Η οικονομία της γνώσης και της πληροφορίας αποκτά
όλο και μεγαλύτερο ειδικό βάρος στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας
παγκοσμίως και αναμένεται να συνεχίσει με τους ίδιους ρυθμούς και
στο μέλλον.

programma-pasok-gia-oikonomia3
Επένδυση στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, όπως ο τουρισμός
και η ναυτιλία. Στον τουρισμό, στόχος μας είναι η δραστικά
βελτιωμένη ποιότητα παροχής υπηρεσιών, σύγχρονες υποδομές,
διαφοροποιημένο και εμπλουτισμένο τουριστικό προϊόν με την ανάπτυξη
θεματικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, βασισμένο σε
ενισχυμένα δίκτυα διανομής και μεταφοράς. Τουρισμός ο οποίος
αξιοποιεί πλήρως και αναδεικνύει το πολιτιστικό απόθεμα και την
έντονη ποικιλία του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας. Μέχρι
σήμερα, η γεωγραφική ιδιομορφία της χώρας μας, η ύπαρξη
απομακρυσμένων ηπειρωτικών περιοχών και μικρών νησιών είχαν ως
αποτέλεσμα την άντληση σημαντικών πόρων για τη σύνδεσή τους με την
υπόλοιπη χώρα, την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφελείας, τη διατήρηση
σχολείων, ιατρικών υπηρεσιών κλπ. Αυτό το κόστος το μετατρέπουμε σε
τουριστικό πλεονέκτημα ώστε να δυναμώσει περαιτέρω η περιφερειακή
ανάπτυξη.

programma-pasok-gia-oikonomia4
Ανταγωνιστική γεωργία, φιλική προς το περιβάλλον, προσαρμοσμένη
στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή, που να παράγει και να
διακινεί τόσο παραδοσιακά γεωργικά προϊόντα όσο και προϊόντα με
ονομασία προέλευσης, βιολογικές καλλιέργειες, που να χαρακτηρίζεται
από βιώσιμες γεωργικές επιχειρήσεις, να συνδέεται με τον τομέα της
μεταποίησης και του εμπορίου και να έχει έντονα εξαγωγικό
χαρακτήρα.

programma-pasok-gia-oikonomia5
Επένδυση στις σύγχρονες υποδομές των τηλεπικοινωνιών και των
μεταφορών. Θα δώσουμε έμφαση στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων,
αλλά και στις επίγειες και θαλάσσιες μεταφορές. Η σύνδεσή μας με
τις γειτονικές χώρες της Βαλκανικής και με την υπόλοιπη Ευρώπη,
αλλά και με άλλες χώρες της Μεσογείου, μειώνει το κόστος μεταφοράς
προϊόντων και αυξάνει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών
επιχειρήσεων.

programma-pasok-gia-oikonomia6
Αποτελεσματική δημόσια διοίκηση. Η μείωση της γραφειοκρατίας, η
απλοποίηση των αδειοδοτήσεων για επενδύσεις, η εισαγωγή
ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων στη διαχείριση των ΔΕΚΟ, των
νοσοκομείων, των ασφαλιστικών ταμείων και άλλων νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου, καθώς και η μηχανοργάνωση της κεντρικής διοίκησης
και των ΟΤΑ, αποτελούν αναγκαία βήματα ώστε να αυξηθεί η
αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα, που είναι προαπαιτούμενο για
την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

programma-pasok-gia-oikonomia7
Αποτελεσματικό ρυθμιστικό περιβάλλον, που να διασφαλίζει τους όρους
υγιούς ανταγωνισμού, την προστασία του καταναλωτή, καθώς και την
ασφάλεια και τη φερεγγυότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος και
που να στηρίζει ουσιαστικά τις επενδύσεις και την οικονομική
δραστηριότητα, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες στους πολίτες και
τις επιχειρήσεις και αναδεικνύοντας τη χώρα μας σε οικονομικό
κέντρο για την ευρύτερη περιοχή.

Επιδιώξεις για το επιχειρηματικό περιβάλλον

programma-pasok-gia-oikonomia8
Παραγωγική συσσώρευση. Επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες
επιτυγχάνουν τη συσσώρευση ανθρώπινου κεφαλαίου, κεφαλαιουχικών
αγαθών και προστιθέμενης αξίας. Σημαντικό ρόλο πρέπει να παίξει η
τοπική αυτοδιοίκηση, προσφέροντας ευκαιρίες στις μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις. Kίνητρα για μεγαλύτερες επενδύσεις στην περιφέρεια
και κατάρτιση κατάλληλου νομικού πλαισίου που να ευνοεί αυτές τις
επενδύσεις.

programma-pasok-gia-oikonomia9
Απελευθέρωση αγορών και επαγγελμάτων. Βασική κατεύθυνση του
προγράμματός μας είναι η ολοκλήρωση της απελευθέρωσης των αγορών
και των επαγγελμάτων προκειμένου να δημιουργηθούν ευκαιρίες για
όλους τους πολίτες μέσα από διαδικασίες διαλόγου στρατηγικής με
τους αρμόδιους φορείς.

programma-pasok-gia-oikonomia10
Φορολογικό σύστημα. Σταθερό φορολογικό σύστημα, ανανεωμένο,
απλουστευμένο και αντικειμενικοποιημένο.

Πηγή:
Pasok.gr