ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 4-ΧI-1966

s2filistwr

TITAN-3C-GEMINI: Ακρωτήριον Κέννεντυ, 3.- Η αμερικανική αεροπορία έθεσεν εις τροχιάν σήμερον υπεράνω του Νοτίου Ειρηνικού «λεωφορείον του Διαστήματος», οπόθεν εξηκοντίσθησαν δύο τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι και εις μυστικός δορυφόρος της αμερικανικής αεροπορίας. Το «λεωφορείον του Διαστήματος» ετέθη εις τροχιάν με την βοήθειαν 16ωρόφου πυραύλου «Τιτάν 3Σ». Εξ άλλου, ο κενός θαλαμίσκος «Τζέμινι», ο οποίος ευρίσκετο επίσης επί του «λεωφορείου του Διαστήματος» και εξετέλει δοκιμήν επιστροφής εις την ατμόσφαιραν εις ύψος 185 χιλιομέτρων, κατέπεσεν, ως προεβλέπετο, προσθαλασσωθείς εις τον Νότιον Ατλαντικόν, εις μικράν απόστασιν από του Ακρωτηρίου Κέννεντυ. Η απόσπασις του «Τζέμινι» και η επιστροφή του εις την Γην εγένετο τη βοηθεία «αστροναύτου-ρομπότ». Διά της προσθαλασσώσεως του θαλαμίσκου «Τζέμινι» εστέφθη υπό επιτυχίας η άνευ προηγουμένου δοκιμή επιστροφής εις την Γην ενός οχήματος εκτοξευθέντος υπό πυραύλου ο οποίος δεν είχεν εισέτι τεθή εις τροχιάν. Η πορεία του πυραύλου «Τιτάν 3Σ» διέγραψε καμπύλην προς την Γην εις ύψος 185 χιλιομέτρων. Τότε ο θαλαμίσκος «Τζέμινι» απεσπάσθη με κατεύθυνσιν προς την θάλασσαν. Εν συνεχεία, ο ισχυρός πύραυλος επανέλαβε την άνοδόν του εις ύψος 296 χιλιομέτρων υπεράνω της Γης και ετοποθετήθη εις τροχιάν το «λεωφορείον του Διαστήματος».

ΚΡΙΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΡΕΝ: Κατά την χθεσινήν σύσκεψιν των στελεχών της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ενώσεως (Π. Πιπινέλης, Π. Παπαληγούρας, Γ. Ράλλης, Κ. Τσάτσος, Ε. Αβέρωφ, Γρ. Κασιμάτης κ.ά.) δεν εθίγη το θέμα που προέκυψεν εκ προχθεσινής ανακοινώσεως του Δ.Σ. της νεολαίας της ΕΡΕ, η οποία ανεκλήθη τας πρώτας πρωινάς ώρας, κατόπιν εντολής του αρχηγού της ΕΡΕ κ. Παναγιώτου Κανελλοπούλου. (Η ΕΡΕΝ κατήγγελλεν ως απαράδεκτον την καπηλείαν του ονόματος του κ. Κωνσταντίνου Καραμανλή, απεδοκίμαζε τας εναντίον του κ. Κανελλοπούλου επιθέσεις και επέκρινε τους βουλευτάς εκείνους, οι οποίοι εχρησιμοποίησαν ατυχείς φράσεις εις συνεντεύξεις που έδωσαν ή λέγουν ότι δεν έδωσαν.) Μετά την παρέμβασιν του κ. Κενελλοπούλου, τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΡΕΝ υπέβαλον τας παραιτήσεις των και χθες ανεκοινώθη εκ του Πολιτικού Γραφείου της ΕΡΕ ότι ο κ. Κανελλόπουλος έκαμε τας παραιτήσεις δεκτάς.