ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν στην «Κ» 6.XII.1966

ΝΤΕ ΓΚΩΛ – ΚΟΣΥΓΚΙΝ: Παρίσιοι, 5.- Τόσον από γαλλικής όσον και από ρωσικής πλευράς εγνώσθη ότι αι μέχρι στιγμής συνομιλίαι του Σοβιετικού πρωθυπουργού κ. Αλεξέι Κοσύγκιν (δεξιά) με τον πρόεδρον Ντε Γκωλλ, δεν κατέληξαν, ως ανεμένετο άλλωστε, εις συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αι απόψεις των δύο ηγετών δεν προσήγγισαν ουσιωδώς εις τρία θεμελιώδη προβλήματα, ήτοι το γερμανικόν, της ευρωπαϊκής ασφαλείας και της συμφωνίας περί μη διασποράς των πυρηνικών όπλων. Εν τούτοις, η επίσκεψις εδημιούργησε νέον κλίμα διά την ανάπτυξιν των σχέσεων των δύο χωρών με προοπτικήν μακράς διαρκείας.

ΠΕΡΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ: Αμβούργον, 5.- Ο Ελλην πρωθυπουργός κ. Στέφανος Στεφανόπουλος, εις συνέντευξίν του προς το περιοδικόν “Σπήγκελ”, εδήλωσεν ότι […] «η επανάστασις και η δικτατορία δεν είναι πλέον δυναταί εις την Ελλάδα.» [Σημ. “Φ”: Το βράδυ του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου 1967, ο διορισθείς πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Κόλλιας, στο διάγγελμά του, ανίδεος πολιτικής, εχαρακτήρισε το πραξικόπημα ως αντεπανάστασιν. Ο αρχιπραξικοπηματίας όμως Γεώργιος Παπαδόπουλος, που και προπαγάνδα και πολιτική εγνώριζε, λίγες ημέρες αργότερα, ονόμασε το πραξικόπημα «επανάστασιν»…]

ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ: Ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνος Στεφανάκης, απαντών εις ερώτησιν του βουλευτού της ΕΡΕ κ. Δημητρίου Βρανοπούλου, εδήλωσε χθες εις την Βουλήν, ότι μελετάται η κατάργησις της ποινής του θανάτου. […] Ο κ. Βρανόπουλος ετόνισε την ανάγκην, όπως, προς παραδειγματισμόν, θεσπισθούν αυστηρότεραι ποιναί διά τας περιπτώσεις διαπράξεως ειδεχθών εγκλημάτων και παρετήρησε ότι, πάντως, διά της ποινής του θανάτου δεν επιτυγχάνεται ο σωφρονισμός του εγκληματίου.

ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΜΑΔΡΑΣ:  (Από επιστολή με το ψευδώνυμο «Φιλιπποπολίτης».) «Ο αείμνηστος Αχιλλεύς Μαδράς (εν τη πραγματικότητι Μάρδας) δεν εγεννήθη εις την Βάρναν της Βουλγαρίας, όπως και η “Καθημερινή” και αι άλλαι συνάδελφοί της ανέγραψαν εσφαλμένως, αλλά εις την Φιλιππούπολιν, και μάλιστα την Φιλιππούπολιν τότε πρωτεύουσαν της αυτονόμου Ανατολικής Ρωμυλίας (προ 96 ετών δηλαδή) και ήτο γόνος της γνωστής και λίαν ευπόρου οικογενείας Μάρδα, η οποία έλκει την καταγωγήν της εκ Στενημάχου […].»