ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν στην «Κ» 3.Ι.1967

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΤΗΣ «ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ»: Σειράν οξυτάτων αντιδράσεων προεκάλεσε προχθεσινόν δημοσίευμα της συνδεομένης με τον κ. Κωνσταντίνον Μητσοτάκην εφημερίδος «Ελευθερία» [του Πάνου Κόκκα], υπό τον τίτλον «Μνημόνιο της συνωμοσίας». Ο αρχηγός της ΕΡΕ κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος, εις τον οποίον η εφημερίς επεχείρησε να αποδώση κείμενον, τιτλοφορούμενον «Στενογραφικαί σημειώσεις της τελευταίας συζητήσεως επί του εγχειρήματος» (το οποίον περιλαμβάνει δήθεν εστενογραφημένα πρακτικά μυστικής συζητήσεως μεταξύ του κ. Κανελλοπούλου, του αρχηγού του Γραφείου του Βασιλέως κ. Δημητρίου Μπιτσίου και της εκδότιδος των εφημερίδων «Καθημερινή» - «Μεσημβρινή» κ. Ελένης Βλάχου - Λούνδρα) κατέθεσε χθες την πρωίαν εις τον εισαγγελέα μήνυσιν εναντίον των υπευθύνων της εφημερίδος, διά συκοφαντικήν δυσφήμησιν και πλαστογραφίαν. Ο κ. Κανελλόπουλος κατήγγειλεν ως πρωτοφανούς θρασύτητος κατασκεύασμα το δημοσιευθέν κείμενον, το οποίον είναι, ως ετόνισεν, εξ ολοκλήρου πλαστόν. Εκ των άλλων προσώπων, των οποίων τα ονόματα μνημονεύονται εις το αναφερθέν κείμενον, ο εκδότης των κεντρώων εφημερίδων κ. Χρήστος Δ. Λαμπράκης εχαρακτήρισε τα αναφερόμενα εις αυτόν γεγονότα ως διεστραμμένα ή τελείως ανύπαρκτα. […] «Εγκυροι κύκλοι» της Ενώσεως Κέντρου –ο κ. Γεώργιος Παπανδρέου, εις ιδιωτικήν συνομιλίαν, απεκάλεσε το δημοσίευμα «θεατρικόν έργον», που εγράφη εκ των υστέρων, διότι, ως είπε, προεξοφλεί και την διένεξίν του με τον κ. Ανδρέαν Παπανδρέου από χρόνον ανύποπτον– παρετήρουν χθες την εσπέραν, ότι εφ’ όσον η υπόθεσις περιήλθεν εις την δικαιοσύνην, στοιχειώδες χρέος επιβάλλει την αναμονήν της εκδικάσεως, η οποία, όμως, δεν επιτρέπεται να βραδύνη. Είναι περιττόν να προστεθή, ως ανεκοινούτο, ότι όσα αναφέρονται εις τον αρχηγόν της Ε.Κ. είναι επαίσχυντα ψεύδη. Αντιθέτως, ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου και ο βουλευτής της ΕΔΑ κ. Αντώνης Μπριλλάκης, χωρίς να υιοθετούν την γνησιότητα του δημοσιευθέντος κειμένου, επεχείρησαν να αντλήσουν πολιτικά εξ αυτού οφέλη. […] Η δημοσίευσις του πλαστού κειμένου αποβλέπει, προφανώς, εις την δημιουργίαν εντυπώσεων περί παρασκηνιακής συναλλαγής [Βασιλέως Κωνσταντίνου, Γεωργίου Παπανδρέου, Παναγιώτη Κανελλόπουλου], ώστε να εμποδισθή η ψήφισις της Κυβερνήσεως Παρασκευοπούλου. Εις την προβολήν της γραμμής αυτής έχουν προηγηθή του κ. Μητσοτάκη, η ΕΔΑ και ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου. [Σημ. «Φ»: Το κείμενο του μνημονίου μάλλον δεν ήταν γνήσιο, αλλά ανταπεκρίνετο εις τα πράγματα. Αργότερον απεκαλύφθη ότι υπήρξε συμφωνία για την ανατροπή των «Αποστατών» μεταξύ Βασιλέως Κωνσταντίνου, Γ. Παπανδρέου και Κανελλόπουλου, η οποία υπεγράφη από τους δύο τελευταίους και τον Μπίτσιο με ημερομηνία 18 Δεκεμβρίου 1966.]