ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 7/8-Ι-1967

49-chronia-prin-amp-8230-7-8-i-1967-2117326

ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΡΚΙΑ: Αγκυρα, 6.- Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών κ. Ιχσάν Σαμπρί Τσαγλαγιανγκίλ (φωτογραφία) είπε σήμερον ότι αι τουρκικαί δυνάμεις ευρίσκονται «εις επιφυλακήν εις τας ακτάς μας τας πλησιέστερον προς την Κύπρον, ως σπάθη του Δαμοκλέους υπεράνω εκείνων οι οποίοι είναι κακόβουλοι». «Εάν αποφασίσετε», είπεν προς τους βουλευτάς, «θα δράσωμεν. Τότε θα καθήσωμεν εις την τράπεζαν και θα επιβάλωμεν την θέλησίν μας». Και προσέθεσεν: «Απέναντί μας έχομεν αντίπαλον εν έθνος ημίσεος εκατομμυρίου. Δυνάμεθα ευκόλως να τους συντρίψωμεν.» Προφανώς αναφερόμενος εις την Ελλάδα, ο κ. Τσαγλαγιανγκίλ είπεν: «Εάν ο πατήρ των έλθη εις βοήθειάν των θα υποστή τα αυτά.»

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Νέα Υόρκη, 7.- Εγνώσθη ότι, την προσεχή Τετάρτην, ο ιδρυτής της ΕΡΕ κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής θα διέλθη εντεύθεν και θ’ αναχωρήση την επομένην κατευθυνόμενος εις Νασσάου πρωτεύουσαν των νήσων Μπαχάμας. [Σημ. «Φ»: Είχε αρχίσει εκ νέου η κινητικότητα του Καραμανλή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τρεις μήνες αργότερα, κατά την επιστροφή από τις Μπαχάμες, θα γίνει την 1η Μαρτίου 1967 το βράδυ στη Νέα Υόρκη η γνωστή συνάντηση με τον πτέραρχο Lauris Norstad, πρώην ανώτατο διοικητή των εν Ευρώπη αμερικανικών δυνάμεων, με τον οποίο θα συζητήσει τα ελληνικά πολιτικά πράγματα. Σχετικό 4σέλιδο μνημόνιο υπάρχει στα αμερικανικά NARA (National Archives and Records Administration).]

ΡΟΝΑΛΝΤ ΡΗΓΚΑΝ: Λος Αντζελες, 7.- Συνεπεία της βαρείας φορολογίας ο κυβερνήτης της Καλιφορνίας κ. Ρόναλντ Ρήγκαν ηναγκάσθη να πωλήση έκτασιν γης αντί ποσού 2.000.000 δολλαρίων, διά να πληρώση εις το δημόσιον τους φόρους που όφειλεν εις αυτό. Αγοραστής είναι η κινηματογραφική εταιρία Τουέντιθ Σέντσουρυ Φοξ. Ο κ. Ρήγκαν, ως εδήλωσεν εκπρόσωπός του, δεν είναι εις θέσιν να καταβάλη τους φόρους επί των αποδοχών του ως κυβερνήτου της Καλιφορνίας.

ΛΑΜΠΡΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΩΝ: «Η μόλις εσχάτως συσταθείσα Εταιρία Ελλήνων Δημοσιολόγων, αποσκοπούσα βασικά εις την διερεύνησιν και προβολήν των νέων ελληνικών προσανατολιτιστικών τάσεων που διά της ελληνικής παγκοσμιότητος και της επιτυχούς εν γένει αντιμετωπίσεως της τόσον παραβλεπομένης ιδιοτυπίας του ελληνικού προβλήματος θα δώσουν και το νόημα της νέας συγχρόνου ελληνικής πολιτιστικής αφυπνίσεως που τόσον πολύ καθυστερεί, αποστέλλει εις τον απανταχού Ελληνισμόν χαιρετιστήριον μήνυμα επί τω Νέω Ετει, ευχομένη όπως την κρατούσαν σήμερον ομαδικήν και ατομικήν διαίρεσιν των Ελλήνων διαδεχθή η αλληλοπληροφοριοδότησις, αλληλοεκτίμησις και αλληλοβοήθεια.»