ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 13-Ι-1967

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, «ΦΥΓΑΣ Ο ΑΝΔΡΕΑΣ»: Οξύτης επεκράτησε καθ’ όλην σχεδόν την χθεσινήν συνεδρίασιν της Βουλής. […] Το έναυσμα απετέλεσεν η βιαιοτάτη επίθεσις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του Φιλελευθέρου Δημοκρατικού Κέντρου κ. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη κατά του αρχηγού της Ενώσεως Κέντρου κ. Γεωργίου Παπανδρέου και του υιού του κ. Ανδρέα Παπανδρέου. […] Ο κ. Μητσοτάκης ανεφέρθη εις την στάσιν την οποίαν ετήρησεν ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου έναντι της Κυβερνήσεως [Ιωάννου Παρασκευοπούλου] και ανέγνωσε τας δηλώσεις του εις τας οποίας η δοθείσα λύσις εχαρακτηρίζετο παγίς διά την δημοκρατικήν παράταξιν και συνίστα εις την Ε.Κ. να καταψηφίση την Κυβέρνησιν «των ανακτορικών ανδρεικέλων, της Δεξιάς και του ΙΔΕΑ» […]. Εν τούτοις, μετά τας τόσον βαρείας κατηγορίας, ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου και οι φίλοι του υποταγέντες θα ψηφίσουν την Κυβέρνησιν. Αλλά ουδείς δύναται να έχη πλέον εμπιστοσύνην εις τους κ.κ. Γεώργιον και Ανδρέαν Παπανδρέου. […]. Ο κ. Μητσοτάκης ειρωνεύθη τον κ. Ανδρέαν Παπανδρέου ειπών ότι εκ των «σκληρών εκφράσεών του ο ελληνικός λαός ενόμισεν ότι πρόκειται περί σκληρού ανδρός». Και εν μέσω κραυγών των «κεκρακτών» της Ε.Κ. προσέθεσεν ότι ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου είναι «άλλη μία φορά φυγάς», αντί να παραστή εις την Βουλήν και να αντιμετωπίση τους αντιπάλους του εντός της αιθούσης.

ΑΝΔΡΕΑΣ, «ΤΕΡΑΣ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ»:  […] Ακολούθως έλαβε τον λόγον ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος απαντών εις τον κ. Μητσοτάκην είπεν ότι δεν είναι φυγάς και ότι προσήλθεν εις την Βουλήν, όχι διότι την σέβεται, εφ’ όσον έχει καταστή «οίκος εμπορίου», αλλά διά να δώση απάντησιν εις τας εναντίον του κατηγορίας. Συνεχίζων […] εχαρακτήρισε τον κ. Μητσοτάκη σημείον και τέρας της εποχής και ωμίλησε περί μηδενισμού και ελλείψεως αρχών [και ότι] επρόδωσε τον αρχηγόν του και το κόμμα του και κατέστη υπηρέτης των ανακτόρων.

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ο κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης απαντών είπεν ότι ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου υπήρξε και δηλωσίας και προδότης, διότι προδίδει τώρα τον «ανένδοτόν» του και προσέθεσεν ότι κατά την διάρκειαν του «ανενδότου αγώνος» υπήρξεν υπάλληλος της Κυβερνήσεως Καραμανλή.

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ Ε.Κ. ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΜΕ ΑΝΔΡΕΑ»: Ο αρχηγός της ΕΡΕ κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος είπεν ότι αν το συμφέρον της χώρας το επιβάλλη, η ΕΡΕ ίσως συνεργασθή με τους άλλους απαρτίζοντας την Ε.Κ. Με τον κύριον  αυτόν [Ανδρέα]  δεν θα  συνεργασθή ποτέ.