ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν στην «Κ» 17.Ι.1967

49-chronia-prin-stin-k-17-i-1967-2118287

Η ΜΑΧΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ: Πεκίνον, 16.- Η εφημερίς «Ερυθρά Σημαία» γράφει σήμερον ότι ο Μάο Τσε Τουγκ προειδοποίησεν εκ νέου τους εχθρούς του όπως παραδοθούν διά να μη αντιμετωπίσουν τας συνεπείας της αντιδράσεώς των. Ο αρχηγός του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας εκάλεσε τους παραπλανηθέντας ηγέτας όπως επανέλθουν εις την ορθήν γραμμήν. Κατά τους ενταύθα ξένους ανταποκριτάς, ο αγών μεταξύ του Μάο και των αντιπάλων του δεν έχει εισέτι κριθή, παρ’ όλον ότι τονίζεται ότι η αντίστασις των εχθρών του Μάο ήρχισεν να καταρρέη. Ο Κινέζος πρωθυπουργός κ. Τσου Εν Λάι είπεν ότι μία δραξ ανδρών, κατεχόντων υψηλάς θέσεις εις τους κόλπους του κόμματος, ακολουθεί καπιταλιστικήν οδόν και μερικά άτομα τα οποία προσκολλώνται πεισμόνως εις την αστικήν – αντιδραστικήν πολιτικήν γραμμήν δεν δέχονται την ήτταν των. Εις Χονγκ Κονγκ ανταποκριτής της ιαπωνικής εφημερίδος «Γιομούρι» μετέδωσε πληροφορίαν συμφώνως προς την οποίαν ο πρόεδρος της Κίνας κ. Λιου Σάο Τσι διέφυγεν από το Πεκίνον και κατάφυγεν εις Σιγκιάγκ Ουάγκ της επαρχίας Χοπέι, οπόθεν κατευθύνει την εκστρατείαν κατά του Μάο Τσε Τουγκ και του Λιν Πιάο. [Στη φωτογραφία, με τα λουλούδια, ο Τσου υποδέχεται τους Μάο και Λιου, πίσω από τον οποίο μόλις διακρίνεται ο Τεγκ.]

ΠΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟ Μ. ΑΝΑΤΟΛΗΣ: Ηνωμένα Εθνη, 16.- Ο γενικός γραμματεύς του ΟΗΕ κ. Ου Θαντ απηύθυνεν έκκλησιν προς τας Κυβερνήσεις της Συρίας και του Ισραήλ όπως αποσύρουν τας στρατιωτικάς των δυνάμεις, προειδοποιών ότι μία ευρείας κλίμακος σύγκρουσις θα ήτο αναπόφευκτος αν συνεχισθή η υπάρχουσα έντασις.

ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ: Απόψε θα ομιλήση εις την Ελληνοαμερικανικήν Ενωσιν ο διευθυντής της Εθνικής Πινακοθήκης κ. Μαρίνος Καλλιγάς με θέμα: «Ελληνες ζωγράφοι του ΙΘ΄ αιώνος».